Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Από την Δευτέρα 10/10/2022 μέχρι και Παρασκευή 09/12/2022 οι άδειες απόσταξης στέμφυλων για τσίπουρο

07 Οκτωβρίου 2022

Eν αναμονή της έναρξης της αποστακτικής περιόδου η οποία ορίζεται από την Δευτέρα 10/10/2022 μέχρι και Παρασκευή 09/12/2022 για το τρέχον έτος, η Διεύθυνση Ανάπτυξης και το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων, θα ήθελε να ενημερώσει, τους  αμπελοπαραγωγούς του Δήμου Αρταίων, οι οποίοι διαθέτουν έως ένα στρέμμα αμπέλια και επιθυμούν τη χορήγηση βεβαίωσης αμπελοπαραγωγού (για την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσίπουρου), βάσει του ν. 2960/2001 και του ν. 2969/2001, άρθρο 7, παρ. Ε3, του Ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281Α’/18-02-2001) θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων τις οποίες και ανήκουν.

Οι ενδιαφερόμενοι αμπελουργοί με αίτηση η οποία δίνεται από το Δήμο, πρέπει να προσκομίσουν επίσης τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Αποδεικτικό για την ύπαρξη αμπελιού όπως :
    α) Δήλωση ΟΣΔΕ έτους 2022 στην οποία να εμφανίζεται το αμπέλι ή β) Ε9 οικ. έτους 2021 ή γ) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πιστοποιεί την ύπαρξη του αμπελιού,
    δ) Αίτηση – Δήλωση μικρού αποσταγματοποιού. σύμφωνα με το υπόδειγμα,
    ε) Οριστικοποιημένη ηλεκτρονική δήλωση συγκομιδής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από την οποία αποδεικνύονται η ιδιότητα του παραγωγού, η ακριβής θέση και η έκταση του κτήματος καθώς και η ποσότητα των πρώτων υλών που παρήχθησαν).
  2. Αστυνομική Ταυτότητα
  3. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (Α’75).

Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, απαιτείται εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε  να απευθύνεστε στη Δ/νση Ανάπτυξης – Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου μας (τηλέφωνα: 2681362289, 2681362136 πληρ. : Μαρία Ανδρέου, Ιωάννης Πάνου), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.