Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Αναμορφωμένοι Πίνακες Κατάταξης Σχολικών Καθαριστριών 2021-2022

12 Ιανουαρίου 2022

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 18025/20-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΓ45ΩΨΑ-1ΛΤ) Ανακοίνωση του Δήμου Αρταίων «……..Κατά την πρόσληψή τους οι επιτυχόντες οφείλουν τα προσκομίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dimos@arta.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών μετά την πρόσληψή τους.

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσληπτέων που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ καταγγέλλεται η σύμβαση όσων υποψηφίων δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης…….».

Με τις αριθμ. Πρωτ. 19595/10-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΣ3ΒΩΨΑ-Π49), 19662/10-09-2021 (ΑΔΑ: ΩΔΗ7ΩΨΑ-6ΣΘ) και 20059/15-09-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΝΟΩΨΑ-ΓΝΩ) αποφάσεις Δημάρχου προσλήφθηκαν από 13.09.2021 έως 30.06.2022 και από 17.09.2021 έως 30.06.2022 σύμφωνα με τους  τελικούς πίνακες επιτυχόντων – προσληπτέων Μερικής και Πλήρους Απασχόλησης της  υπ΄αριθμ.18025/20-08-2021 Ανακοίνωσης του Δήμου Αρταίων, προσωπικό κατηγορίας ΥΕ και Ειδικότητας Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων.

Στη συνέχεια υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά, για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους, που οι υποψήφιοι επικαλούνται  στην αίτησή τους (π.χ Πολύτεκνοι, τέκνα Πολυτέκνων, Τρίτεκνοι και τέκνα Τριτέκνων κτλ).

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσληπτέων, ο Δήμος προέβη αυτεπαγγέλτως σε αναμόρφωση των πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας  υποψηφίων Μερικής απασχόλησης (6ωρη κ΄3ωρη απασχόληση), κατηγορίας ΥΕ /ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 6ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 3ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ