Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3Α/2022

03 Μαρτίου 2023

 Κατόπιν διορθώσεων απο το ΑΣΕΠ (αριθμ: πρωτ:  3357/01/2023) και το πρακτικό της Τριμελούς επιτροπής (αριθμ πρωτ: 5450/3-3-2023) διορθώθηκε ο πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας , της  Ανακοίνωσης αριθμ. πρωτ. 26083/15-11-2022, ΣΟΧ 3Α/2022 του Δήμου Αρταίων, που αφορά την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου (κωδικός θέσης 100) , για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείου Δήμου Αρταίων» στον Άξονα Προτεραιότητας 5: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση των Διακρίσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5002201, για την ειδικότητα ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας. «Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του προγράμματος/έργου/υποέργου (30-11-2023) με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος/έργου/υποέργου»