Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2022

09 Νοεμβρίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΕΔΡΑ ΑΡΤΑ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Περ.Οδός & Αυξεντίου
T.K.: 47132 – Άρτα
—————————
Πληρ.: E. Τσεκούρα
ΤΗΛ.: 2681362167
e-mail: tsekoura@arta.gr 
                                       Άρτα, 7-11-2022

                                  Αριθμ. Πρωτ.: 25303

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2022
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»

για την υλοποίηση της Πράξης «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ».

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

     Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-39 και 41-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).
 4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
 5. Την υπ’ αριθ. Δ14/15834/237/19-04-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ 1344/τ.Β΄/19-4-2019).
 6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρταίων (ΦΕΚ 3464/τ. Β΄/4-10-2017).
 8. Την υπ’ αριθμ. 29691/31-12-2020 (ΑΔΑ Ω6ΘΙΩΨΑ-Ρ0Ξ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων «4η Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης του Υποέργου με Ίδια Μέσα» Α/Α:1) “Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου” της Πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο” με ΟΠΣ (MIS) 5002201.
 9. Την υπ’ αριθμ. 3205/11-12-2020 (6ΡΙΜ7Λ9-7ΟΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 2η Τροποποίηση της Πράξης: “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων» με κωδικό ΟΠΣ 5002201 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020”».
 10. Την με αριθμ. πρωτ. 16733/19-7-2022 (ΑΔΑ:ΩΜΝΟΩΨΑ-ΕΞΔ) απόφαση του Δημάρχου Αρταίων για «Λύση σχέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, υπαλλήλου που προσλήφθηκε στα πλαίσια της Πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου» (ΦΕΚ 2066/τ.Γ΄/25-8-2022).
 11. Το με αριθμ. πρωτ. 1703/9-8-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα: «Νέα προκήρυξη θέσης ΙΔΟΧ ΔΕ Μαγείρων – λόγω παραίτησης – για τη Δομή Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Φαρμακείο – Παροχή Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων».
 12. Η με αριθ. 497/11-10-2022 (ΑΔΑ:6Β1ΣΩΨΑ-4Ξ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων με θέμα: «Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός (1) ατόμου στη Δομή “Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου” της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002201».
 13. Την αριθμ. πρωτ. 22206/26-09-2022 βεβαίωση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.
 14. Την από 21-10-2022 βεβαίωση της Υπεύθυνης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) σχετικά με την ύπαρξη της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείου Δήμου Αρταίων» στον Άξονα Προτεραιότητας 5: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002201, που εδρεύει στην Άρτα του Ν. Άρτας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Για τη στελέχωση της δομής

 «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή συσσιτίου»

Δήμου Αρταίων

ΑΡΤΑ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ/

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΩΝ

«Από την υπογραφή της σύμβασης έως

 30-09-2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος/

έργου/υποέργου»

1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dimos@arta.gr (σε αρχείο pdf), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφ. Οδός και Γρ. Αυξεντίου, Άρτα, ΤΚ 47132 απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Τσεκούρα Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 26813 62167).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 10- 11-2022 έως και  21-11-2022».