Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

06 Δεκεμβρίου 2018

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Ω8ΩΧΩΨΑ-Ι6Δ

                                                                                           Άρτα  05/12/2018

                                                                                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου 29514/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/νση : Περιφ. οδός & Αυξεντίου   Άρτα – ΤΚ 47100

Πληρ. : Αικ. Σιωζου

Τηλ. 2681362235
FAX: 2681362254

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Τροποποίηση και Παράταση Διαγωνισμού «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΑΩΡΑ  ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ»

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 26570 / 01-11-2018 (ΑΔΑM: 18PROC003934368) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΑΩΡΑ  ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ»
  2. Του αριθ. 77775 διαγωνισμού της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
  3. Την αρ. 573/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Την τροποποίηση του αριθμού «77775» διαγωνισμού της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ σε «77775,2» και την παράταση υποβολής των προσφορών σύμφωνα με την αρ. 573/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

& α.α. ο Αντιδήμαρχος Αρταίων

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

11. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ