Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δοκιμαστική Λειτουργία, Λειτουργία και συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και υπολείμματος της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου

10 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Ιωάννινα 10/09/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου 798

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τροποποίηση Διαγωνισμού «Δοκιμαστική λειτουργία, λειτουργία και συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και υπολείμματος της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου»

Ο ̟πρόεδρος του ΑΣΔΣΑ ΔΕ Π. Ηπείρου έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

1. Την αριθ. 776/3-9-2021 (ΑΔΑM: 21PROC00 9154304) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ̟ου αφορά «Δοκιμαστική λειτουργία, λειτουργία και συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και υπολείμματος της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου»
2. Τον αριθ. 138726 διαγωνισμού της ηλεκτρονικής ̟πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την τροποποίηση του αριθμού «138726» διαγωνισμού της ̟πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ σε «138726,1» (λόγω συστημικού λάθους κατά τη δημιουργία του διαγωνισμού) με αποτέλεσμα να μπορεί να υποβληθεί ̟προσφορά από τους Οικονομικούς φορείς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΔΣΑ ΔΕ Π.ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑNΤΖΗΣ