Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προμήθειας οχημάτων (τρακτέρ με καταστροφέα) με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (επαναληπτική)

28 Νοεμβρίου 2017

ΑΔΑ: ΩΔΑΩΩΨΑ-Ψ5Π

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Άρτα: 28-11-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 45799

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προμήθειας οχημάτων (τρακτέρ με καταστροφέα) με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (επαναληπτική)

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 29329 / 31-07-2017 (ΑΔΑM: 17PROC00178723) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων του Δήμου Αρταίων
  2. Την αριθ. 482 /2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΠΙ7ΩΨΑ-Λ24).
  3. Την αριθ. 522/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 675ΤΩΨΑ-ΘΤΩ) με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
  4. Την αριθ. 586/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΥΙ8ΩΨΑ-1ΨΘ) με την οποία αποφασίστηκε η επανάληψη της διαπραγμάτευσης.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την διενέργεια επαναληπτικών διαπραγματεύσεων για την ανάθεση προμήθειας οχημάτων (τρακτέρ με καταστροφέα – Τμήμα 2).  Η συνολική αξία των ειδών φτάνει το ποσό των 51.832,00 € με ΦΠΑ (41.800,00 € χωρίς ΦΠΑ).

Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε για όσες ομάδες δεν είχαν κατατεθεί προσφορές.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Τετάρτη 13-12-2017 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και τον 4412/2016.  Οι αριθμοί του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 46652-2 (τρακτέρ – τμήμα 2) και 46653-2 (καταστροφέας – τμήμα 2).

  • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών να στείλουν ταχυδρομικά τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την διακήρυξη.  Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα, ήτοι στις 19-12-2017 ημέρα Τρίτη, θα γίνει η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς.

Αντίγραφα της διακήρυξης για την συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες για αυτή παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα προμηθειών και αποθηκών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος : Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ. 2681362243).  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Εφημερίδα της υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις», όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΡΑΚΤΕΡ