Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

20 Μαρτίου 2023

 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Αρ.Πρ. : 7069 / Οικ.
Ημ.Πρ. : 20/03/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση Αποσφράγισης Προσφορών Διαγωνισμού «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 5297 / 01-03-2023 (ΑΔΑM: 23PROC012214741) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
  2. Του αριθ. “196302” διαγωνισμού της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
  3. Το αρ. 81469 /14-03-2023 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Τη παράταση υποβολής των Προσφορών του αριθμού «196302» διαγωνισμού της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ λόγω από 20/03/2023 και ώρα 15:00μ.μ. ορίζεται η  30/03/2023 και ώρα 15:00π.μ. ημέρα Πέμπτη, λόγω διακοπής παροχής των υπηρεσιών του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ δημόσια έργα από Τρίτη 14/03/2023 και ώρα 18:00 έως Πέμπτη 23/03/2023 και ώρα 18:00.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ