Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ”

25 Απριλίου 2019

     ΑΔΑ: 693ΗΩΨΑ-ΦΛΨ

                                                                                   Ημερομηνία   25/04/2019

                                                                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ.  9441/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/νση : Περιφ. οδός & Αυξεντίου

Άρτα – ΤΚ 47100

Πληρ. : Αικ. Σιωζου

Τηλ. 2681362235
FAX: 2681362254

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Παράταση Αποσφράγισης Προσφορών Διαγωνισμού «Διευθέτηση Ρέματος Αμμοτόπου»

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 7087 / 29-03-2019 (ΑΔΑM: 19PROC004698453) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «Διευθέτηση Ρέματος Αμμοτόπου»
  2. Του αριθ. 81197 διαγωνισμού της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
  3. Την αρ. 96/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Τη παράταση αποσφράγισης Προσφορών του αριθμού «81197» διαγωνισμού της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με την αρ. 96/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

14. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ