Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μετάθεσης κατάθεσης προσφορών και ανοίγματος προσφορών σε ανοικτό διαγωνισμό για την «προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Αρταίων έτους 2021»

23 Δεκεμβρίου 2021

ΑΔΑ: ΩΦΞ6ΩΨΑ-3ΨΩ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Άρτα: 23-12-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                    Αρ.Πρωτ.: 28303

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάθεσης κατάθεσης προσφορών και ανοίγματος προσφορών σε ανοικτό διαγωνισμό για την «προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Αρταίων έτους 2021»

 

Ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 26132 / 30-11-2021 (ΑΔΑM: 21PROC009635468) διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την «προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων έτους 2021  του Δήμου Αρταίων.»
  2. Τον αριθ. 143545 αριθμό διαγωνισμό του ΕΣΗΔΗΣ
  1. Το γεγονός, όπως βεβαιώνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ότι δεν υπήρξε δυνατότητα σύνδεσης με την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό από την Πέμπτη 23-12-2021 και ώρα 15:00 στην Δευτέρα 27-12-2021 και ώρα 15:00.   Αντίστοιχα θα μεταφερθεί και η ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών από την Τρίτη 28-12-2021 και ώρα 10:00 στην ημέρα Παρασκευή 31-12-2021 και ώρα 10:00.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ