Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΔΙΑΓ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

01 Αυγούστου 2018

ΑΔΑ: 9ΟΙΕΩΨΑ-ΝΨ5

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Άρτα:01/08/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                  Αρ.Πρωτ.: 18484/2018

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών

Πληρ.: Πάνου Ιωάννης

Τηλ.:2681362208

Fax : 2681362269

e-mail : panou_ioannis@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάθεσης ημερομηνιών για το διαγωνισμό, (υπηρεσίες ετήσιων Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων 2018-2019).

 

Ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την 378/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΩ98ΩΨΑ-ΑΓΝ), που αφορά την έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και των Όρων Διακήρυξης,
  2. Την αριθμ. 16852 / 12-08-2018 (ΑΔΑM: 18PROC003415075) διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για υπηρεσίες ετήσιων Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων 2018-2019 και ειδικότερα το άρθρο 2.1.3(α).
  3. Τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την μετάθεση των ημερομηνιών του διαγωνισμού για, υπηρεσίες ετήσιων Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων 2018-2019, για την Τρίτη 07-08-2018 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ημέρα αποσφράγισης Δευτέρα 13-08-2018 και ώρα 10:30 π.μ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ