Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

29 Μαΐου 2018

ΑΔΑ: Ψ8ΥΦΩΨΑ-Φ5Π

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Άρτα: 29-05-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                    Αρ.Πρωτ.: 12584

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάθεσης αποσφράγισης συνοπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση – υποστήριξη – αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού

 

Ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 11044 / 15-05-2018 (ΑΔΑM: 18PROC003092173) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση – υποστήριξη – αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού και ειδικότερα το άρθρο 1.5
  2. Την αριθ. 9 / 2018 (ΑΔΑ: 7ΧΙΣΩΨΑ-96Ψ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκαν επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών
  1. Την αριθ. 286 / 2018 (ΑΔΑ: ΨΥΙ6ΩΨΑ-Ω2Μ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης διαγωνισμού.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την μετάθεση της αποσφράγισης του διαγωνισμού για την συντήρηση – υποστήριξη – αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού, για την Τρίτη 05-06-2018 και ώρα 10:30 π.μ.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΑΟΕ 286 2018 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜ ΑΠΟΣΦΡΑΓ ΔΙΑΓ ΜΕ PROC (ΨΥΙ6ΩΨΑ-Ω2Μ)