Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2).

23 Μαΐου 2022

ΑΔΑ: 60ΛΥΩΨΑ-Μ90

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα: 23-05-2022

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αριθ. Πρωτ.: 11609

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362173

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2).

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Τσιρογιάννης Χρήστος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 11269 /18-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010576112) διακήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2).
  2. Το αριθ. 2022/S 096-264867 φύλο δημοσιεύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  2. Τις διευκρινήσεις του Τμήματος Προμηθειών και αποθηκών.

 

Εκ’ παραδρομής στην διακήρυξη δεν αναφέρθηκε η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 3.1.1), η οποία όπως ορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία και την δημοσίευση που έγινε στο φύλο δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η Πέμπτη 23-06-2022.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

   ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ