Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2).

23 Μαΐου 2022

ΑΔΑ: 60ΛΥΩΨΑ-Μ90

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα: 23-05-2022

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αριθ. Πρωτ.: 11609

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362173

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2).

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Τσιρογιάννης Χρήστος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 11269 /18-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010576112) διακήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2).
  2. Το αριθ. 2022/S 096-264867 φύλο δημοσιεύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  2. Τις διευκρινήσεις του Τμήματος Προμηθειών και αποθηκών.

 

Εκ’ παραδρομής στην διακήρυξη δεν αναφέρθηκε η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 3.1.1), η οποία όπως ορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία και την δημοσίευση που έγινε στο φύλο δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η Πέμπτη 23-06-2022.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

   ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ