Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :”Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις”

03 Οκτωβρίου 2018

ΑΔΑ: 7ΔΑΤΩΨΑ-ΡΦΦ

                                                                                Άρτα  03/10/2018

                                                                                          Αριθμός πρωτοκόλλου 23462/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/νση : Περιφ. οδός & Αυξεντίου

Άρτα – ΤΚ 47100

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 23246/28-09-2018 (ΑΔΑM: 18PROC003762682) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις »
  2. Του αριθ. 77094 διαγωνισμού της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
  3. Την αρ. 494/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΔΦΒΩΨΑ-8Κ4)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Την διόρθωση της παρ. 8.1 του άρθρου 8 της διακήρυξης όσων αφορά τη χρηματοδότηση του έργου από ΣΑΕΠ530 & ΣΑΤΑ σε ΣΑΕ055 (πρόγραμμα Φιλόδημος) & ΥΠΕΣΔΔΑ (Επισκευή & Συντήρηση Σχολείων).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

10.Β.ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

10.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ