Χωρίς κατηγορία

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Ανακοίνωση για άδεια απόσταξης στέμφυλων για τσίπουρο, έτους 2022

07 Οκτωβρίου 2022

 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Αρ.Πρ. : 23161 Οικ.
Ημ.Πρ. : 07/10/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους αμπελοπαραγωγούς
Δ/νση : Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου Δήμου Αρταίων
Τηλ. : 2681362136
Πληρ. : Πάνου Ιωάννης ΚΟΙΝ: 1) Δ.Ε. Ξηροβουνίου
Email: panou_ioannis@arta.gr 2) Δ.Ε. Βλαχερνών
3) Δ.Ε. Αμβρακικού
4) Δ.Ε. Φιλοθέης
ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση για άδεια απόσταξης στέμφυλων για τσίπουρο, έτους 2022»
Σχετ. : Το με τα αρ. πρωτ.:22426 & 22427/29-09-2022 έγγραφα του Τελωνείου Άρτας
Σας ενημερώνουμε ότι, με την έναρξη της αποστακτικής περιόδου, από Δευτέρα 10/10/2022
μέχρι και Παρασκευή 09/12/2022 για το τρέχον έτος, οι αμπελοπαραγωγοί του Δήμου
Αρταίων, οι οποίοι διαθέτουν έως ένα στρέμμα αμπέλια και επιθυμούν τη χορήγηση
βεβαίωσης αμπελοπαραγωγού (για την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή
τσίπουρου), βάσει των:
1) Οι διατάξεις του ν. 2960/2001 και του ν. 2969/2001, άρθρο 7, παρ. Ε3, του Ν.2969/2001
(ΦΕΚ 281Α’/18-02-2001).
2) Η με αριθ. Α.1102/27.07.2022 απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών
3) Η με αριθ. Ε.2061/12.08.2022 εγκύκλιος του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
4) Η αριθ. 7292/26.09.2022 απόφαση της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας, θα πρέπει
να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων που ανήκουν. Με την
αίτηση (δίνεται από το Δήμο), οι ενδιαφερόμενοι αμπελοπαραγωγοί πρέπει να προσκομίσουν
τα παρακάτω έγγραφα:
1) Αποδεικτικό για την ύπαρξη αμπελιού όπως : α) Δήλωση ΟΣΔΕ έτους 2022 στην οποία
να εμφανίζεται το αμπέλι ή β) Ε9 οικ. έτους 2021 ή γ) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πιστοποιεί
την ύπαρξη του αμπελιού, (δ) Αίτηση – Δήλωση μικρού αποσταγματοποιού. σύμφωνα με το
υπόδειγμα.
ε) Οριστικοποιημένη ηλεκτρονική δήλωση συγκομιδής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, από την οποία αποδεικνύονται η ιδιότητα του παραγωγού. η
ακριβής θέση και η έκταση του κτήματος καθώς και η ποσότητα των πρώτων υλών που
παρήχθησαν).
2) Αστυνομική Ταυτότητα
3) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
4) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (Α’75) στην οποία δηλώνει ότι τελεί σε γνώση του ότι
η λειτουργία του άμβυκα κατά το χρονικό διάστημα που δεν υπάρχει άδεια απόσταξης, όπως
αυτό προκύπτει και από τις εγγραφές στο τηρούμενο από αυτόν βιβλίο, αποτελεί παράβαση
που προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2969/01, επισύρει
κατάσχεση του άμβυκα και των λαθραίως παραχθέντων προϊόντων

Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου ή σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, απαιτείται εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής. Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση ΑνάπτυξηςΤμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου μας (τηλέφωνα: 2681362289, 2681362136 πληρ. :
Μαρία Ανδρέου, Ιωάννη Πάνου), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
O Aντιδήμαρχος
Κοτσαρίνης Μιχαήλ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Πάνου Ιωάννης