Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

02 Νοεμβρίου 2018

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικής Αγοράς Άρτας στη Δημοτική Αγορά επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται φυσικά πρόσωπα που είναι παραγωγοί ή επαγγελματίες πωλητές αυτοπροσώπως (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά), συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών ως κάτωθι:

 1. Παραγωγοί που δραστηριοποιούνται ή έχουν την έδρα τους στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και τα προϊόντα που διαθέτουν είναι αποκλειστικά δικής τους παραγωγής ή συγκαλλιέργειας, μέχρι δευτέρου βαθμού εξ αίματος, από καλλιέργεια γης ιδιόκτητης ή μισθωμένης.
 2. Συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών που δραστηριοποιούνται ή έχουν την έδρα τους στα διοικητικά όρια του Δήμου Αρταίων. Κάθε συνεταιρισμός, ομάδα ή οργάνωση παραγωγών λαμβάνει μία (1) μόνο άδεια.
 3. Επαγγελματίες πωλητές εφόσον έχουν την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή τους στο Δήμο Αρταίων.
 4. Παραγωγοί από όλους τους Δήμους της χώρας για κάθε Δευτέρα και Τετάρτη.

Οι χορηγούμενες άδειες για παραγωγούς πωλητές, συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών δεν μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των πάγκων που έχουν οριστεί γι’ αυτούς.

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αρταίων τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α) Παραγωγοί πωλητές:

 1. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία έκδοσης άδειας δραστηριοποίησης στη Δημοτική Αγορά Άρτας
 2. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα παραγόμενα είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να πουλήσει στη Δημοτική Αγορά Άρτας, η έκταση και η τοποθεσία των καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό διάστημα που ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα του, με αναφορά στο κάθε προϊόν ξεχωριστά και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το έτος και στην οποία θα αναγράφει και τον αριθμό Μητρώου Εμπόρων Νωπών Κηπευτικών
 3. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Ν. 3874/2010
 4. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής (Ο.Σ.Δ.Ε.)
 5. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωση κύριας ασφάλισης
 6. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS
 7. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS
 8. Πιστοποιητικό υγείας
 9. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 10. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
 11. Δημοτική Ενημερότητα
 12. Παράβολο δέκα (10) €, το οποίο κατατίθεται μαζί με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν επιστρέφεται.

Β) Συνεταιρισμοί – Ομάδες παραγωγών:

       Για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τους γυναικείους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών και τις οργανώσεις, υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Για τους συνεταιρισμούς:

αα. Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν.4384/2016

ββ. Πράξη συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου

γγ. Κατάσταση μελών, στην οποία αναφέρεται και ο ΑΦΜ κάθε παραγωγού

δδ. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS

εε. Παράβολο δέκα (10) €

στ. Δημοτική Ενημερότητα

β. Για τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, κατάσταση μελών, αρμοδίως υπογεγραμμένη από το όργανο που εκπροσωπεί την ομάδα ή οργάνωση, στην οποία αναφέρεται και ο ΑΦΜ κάθε παραγωγού.

 

Επιπροσθέτως των ανωτέρω δικαιολογητικών, όταν η αιτούμενη άδεια έχει ως αντικείμενο τη διάθεση των ειδών του άρθρου 10 του Ν.4497/2017, για την έκδοσή της, ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο κατά περίπτωση, τα οποία θα προσκομίζονται εκ νέου και για κάθε ανανέωση της άδειας, όταν η ισχύς τους έχει λήξει.

 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσής τους.

 

Κατάθεση αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα γίνεται δεκτή μέχρι και την 26η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μ.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου, ισόγειο).

 

Όλα τα αιτήματα, καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα εξεταστούν από επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Αρταίων. Υποψήφιοι με ελλιπή δικαιολογητικά ή που δεν είναι σε ισχύ, θα αποκλειστούν. Ο πίνακας δικαιούχων που θα προκύψει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα εγκριθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και η αρμόδια αρχή θα προβεί στην έκδοση άδειας δραστηριοποίησης για τη Δημοτική Αγορά Άρτας στο όνομα του αιτούντος, η οποία θα αποτελεί προαπαιτούμενο για την περαιτέρω δραστηριοποίησή του σε αυτή.

 

Η διάθεση των ελεύθερων πάγκων θα γίνει με κλήρωση μεταξύ των δικαιούχων του πίνακα που έχει εγκριθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων, από τα μέλη της παραπάνω επιτροπής ενώπιον των ενδιαφερομένων, οι οποίοι θα κληθούν εγγράφως να παραστούν. Σχετικά θα συνταχθεί πρακτικό ανάδειξης δικαιούχων, το οποίο θα υπογραφεί από τα μέλη της επιτροπής και θα σταλεί στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τη χρήση του πάγκου, για την οποία θα χορηγείται εφεξής το δικαίωμα χρήσης χώρου, το οποίο θα έχει ετήσια διάρκεια υπό τη μορφή εντύπου που θα φέρει τον τίτλο «Δικαίωμα Χρήσης Χώρου» επί της Δημοτικής Αγοράς για τη Λειτουργία Πάγκου. Στο σώμα του εντύπου θα αναγράφονται ο αριθμός και η θέση του πάγκου, καθώς και το αντίστοιχο προς καταβολή ημερήσιο τέλος (το ύψος του οποίου όπως και ο τρόπος καταβολής θα καθορίζονται κάθε φορά από το Τμήμα Εσόδων) για την παραχώρηση του Δικαιώματος Χρήσης Χώρου.

 

Η ανακοίνωση θα δημοσιευτεί με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Άρτας καθώς και στη Δημοτική Αγορά Άρτας. Επίσης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου (www.arta.gr).

 

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων. Αρμόδιοι Ανδρέου Μαρία, Καψάλη Κλεονίκη στα τηλέφωνα 26813 62289 και 26813 62244.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο

Με εντολή Δημάρχου

Η υπάλληλος του Δήμου

 

Κλεονίκη Καψάλη