Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρίνησης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «διαδικτυακή πλατφόρμα ανακύκλωσης»

01 Οκτωβρίου 2018

ΑΔΑ: 6ΧΩΥΩΨΑ-ΨΛΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Άρτα : 01-10-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 23339

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνησης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «διαδικτυακή πλατφόρμα ανακύκλωσης»

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 22604 / 25-09-2018 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «διαδικτυακή πλατφόρμα ανακύκλωσης».
  2. Το ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  3. Το αριθ. 23278 / 01-10-2018 έγγραφο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

Ερώτηση:

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν ισχύει η απαίτηση του άρθρου 2.2.3 «Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας» της διακήρυξης του εν θεμάτι διαγωνισμού, που αναφέρει «Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι συντήρηση χώρων πρασίνου με την χρήση κατάλληλων μηχανημάτων και εργαλείων».

 

Απάντηση:

 

Η συγκεκριμένη παράγραφος αφορά άλλο διαγωνισμό και εκ’ παραδρομής χρησιμοποιήθηκε αντί του ορθού «…… απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών».

Κατά τα λοιπά η υποχρέωση για εγγραφή στον κατάλληλο επαγγελματικό φορέα, επιμελητήριο ή στο ΓΕΜΗ εξακολουθεί να ισχύει.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ