Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρίνηση ανοικτού διαγωνισμού για τον καθαρισμό αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλακών και χειμάρρων Δ.Ε. Ξηροβουνίου.

09 Ιανουαρίου 2020

ΑΔΑ: Ψ360ΩΨΑ-ΔΡΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 09-01-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 467

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση ανοικτού διαγωνισμού για τον καθαρισμό αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλακών και χειμάρρων Δ.Ε. Ξηροβουνίου.

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 30015 / 31-12-2019 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλακών και χειμάρρων Δ.Ε. Ξηροβουνίου (ΕΣΗΔΗΣ 83618)
  2. Το υπ’ αριθ. 452 / 09-01-2020 έγγραφο που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  1. Το άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019

 

 

Διευκρινίζει τα εξής:

 

Η αξία της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης, εκ΄ παραδρομής αναγράφθηκε στο ποσό των 1.613,00 € και όχι στο σωστό των 806,50 € που αντιστοιχεί στο 2% της αξίας του προϋπολογισμού χωρίς τον ΦΠΑ όπως ορίζει η Ελληνική νομοθεσία.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ