Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρίνηση ανοικτού διαγωνισμού για τις προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών Δήμου Αρταίων.

22 Δεκεμβρίου 2020

ΑΔΑ: 6ΛΗ4ΩΨΑ-Υ87

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 22-12-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 29114

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση ανοικτού διαγωνισμού για τις προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών Δήμου Αρταίων.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 28259 / 10-12-2019 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών Δήμου Αρταίων (ΕΣΗΔΗΣ 103122,1)
  2. Το υπ’ αριθ. 29101 / 21-12-2019 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  3. Την απάντηση με ημερομηνία 21-12-2019 Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

 

Διευκρινίζει τα εξής:

 

Ερώτηση 1η:

Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε (αν υπάρχουν) τεχνικές προδιαγραφές και λεπτομερείς περιγραφές που αφορούν τα κάτωθι μέσα ατομικής προστασίας. 1. Γάντια από PVC π.χ. ύψος, χρώμα, κατηγορία ανθεκτικότητας 2. Γάντια από νιτρίλιο π.χ. ύψος, χρώμα, πάχος 3. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο π.χ. ύψος, χρώμα, πάχος 4. Γάντια ελαστικά μιας χρήσεως 5. Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα Α1P3 ή ισοδύναμη φιλτρομάσκα για αέρια 6. Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2P3 για ψεκασμούς 7. Φιλτρόμασκα P1 (για σκόνη) 8. Γαλότσες π.χ. χρώμα, ύψος 9. Στολές προστασίας από χημικά (και για ψεκασμούς) 10. Γυαλιά κλειστού τύπου 11. Παπούτσια αντιολισθητικά (ψηλά – χαμηλά, σίδερο ασφαλείας ή όχι, εσωτερική επένδυση ή όχι)

 

Απάντηση:

Στην  ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2019) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» δεν αναφέρονται καθόλου νέες τεχνικές προδιαγραφές για τα χορηγούμενα μέσα  ατομικής προστασίας. Ωστόσο υπήρχαν τεχνικές προδιαγραφές για ορισμένα είδη στην Υπουργική Απόφαση  53361/2006 (ΦΕΚ 1503/ΤΕΥΧΟΣ Β` 11.10.2006). Δεν γνωρίζουμε να έχει εκδοθεί άλλη πρόσφατη σχετική Απόφαση. Επομένως οι τεχνικές προδιαγραφές της Υπουργικής Απόφασης  53361/2006 (ΦΕΚ 1503/ΤΕΥΧΟΣ Β` 11.10.2006) είναι οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές σε όσα είδη αναφέρεται ενώ για τα λοιπά είδη οι τεχνικές προδιαγραφές τους θα είναι σε συνάρτηση με τη τιμή μελέτης και της τιμή προσφοράς σας. Σε κάθε περίπτωση τα μέσα πρέπει να έχουν τέτοιες τεχνικές προδιαγραφές ώστε να εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ» (Α΄ 220). που λαμβάνεται υπ’ όψη στην ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/ΤΕΥΧΟΣ Β/2019) (βλ.1η σελιδα ΚΥΑ…. Έχοντας υπ’ όψη: ….. σημείο 2….).

 

Ερώτηση 2η:

Επίσης για τα γάντια μιας χρήσης σαν μονάδα μέτρησης είναι το ζεύγος αλλά συνήθως η αναφορά είναι για τεμάχια.  Τι ισχύει τελικά για την ποσότητα 14.000, ζεύγη ή τεμάχια;

 

Απάντηση:

Για τα γάντια μιας χρήσης μονάδα μέτρησης είναι το ζεύγος όπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης και στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ