Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Ανακοίνωση διευκρίνηση ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων έτους 2021

07 Δεκεμβρίου 2021

ΑΔΑ: 6Θ96ΩΨΑ-Ο5Ε

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                       Άρτα 7-12-2021

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                            Αρ. Πρωτ. 26709

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Χαιρέτη Αγγελική

Τηλ.:2681362173

Fax : 2681362269

e-mail : chaireti@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων έτους 2021 Δήμου Αρταίων.

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Τσιρογιάννης Χρήστος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 26132/30-11-2021  διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων έτους 2021  του Δήμου Αρταίων.
  2. Το υπ’ αριθ. 26525/ 3-12-2021 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  2. Τις διευκρινήσεις του Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών

 

ΕΡΩΤΗΣΗ:

 

Σχετικά με την διακήρυξη με αριθμ. Πρωτ.26135/30-11-2021, παράγραφος 2.2.5:  ”…κατ’  ελάχιστο μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών στον τομέα δραστηριότητας της σύμβαση για την τελευταία τριετία (2021, 2019,2018) ίσο με το 50% του ποσού του προϋπολογισμού της μελέτης για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά…»

Τιμολόγια στον τομέα δραστηριότητας της σύμβασης που έχουν κοπεί προς ιδιώτες προσμετρώνται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σας ενημερώνουμε ότι προσμετρώνται όλα τα τιμολόγια είτε προς δημόσιο φορέα είτε προς ιδιώτη.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ