Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων για την  διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού  που αφορά την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας»

15 Νοεμβρίου 2022

ΑΔΑ:6ΙΠΜΩΨΑ-ΦΞΡ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Άρτα : 15-11-2022

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                      Αρ.Πρωτ.: 26108

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Μερκοβίτη Ανδριάνα

Τηλ.:2681362290

e-mail :merkoviti@arta.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Διευκρινήσεων για την  διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού  που αφορά την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας»

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

Την αριθ.πρωτ. 24408/24-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011476462 ) διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνή  διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας»

  1.  Αιτήματα διευκρινήσεων που υπεβλήθησαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και
  2. Τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου

Διευκρινίζει τα εξής:

Α) Σε ότι αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, παρ. 2.2.6. της διακήρυξης, η συγκεκριμένη απαίτηση που αναφέρεται επ΄αυτής είναι δεσμευτική, καθώς αφορά όρο της διακήρυξης. Άρα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί τουλάχιστον μία σύμβαση που να έχει εκτελεστεί τα έτη 2019,2020,2021.

Β) Στο άρθρο 2.2.7 περί πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής που αφορά τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης αναφέρονται τα εξής : Οι Οικονομικοί Φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν εν ισχύ ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής Τεχνολογίες Πληροφορικής, Επικοινωνιών, ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο, ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο, τα οποία να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4412/2016.90

Στο άρθρο όμως 2.2.9.2. περί αποδεικτικών μέσων και αναλυτικότερα στην παράγραφο Β.5 περί απόδειξης συμμόρφωσης  με τα πρότυπα της παραγράφου 2.2.7. γίνεται αναφορά εκ παραδρομής στην υποχρέωση προσκόμισης του ISO 50001:  2018.

Κατά συνέπεια οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 50001: 2018, διότι εκ παραδρομής έγινε αναφορά σ΄ αυτό στο 2.2.9.2. –Β.5

                                         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ