Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων (επιπλέον) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου και του 1ου Γυμνασίου/Λυκείου Άρτας στο πλαίσιο της πράξης GOAL nZEBs.

26 Απριλίου 2021

ΑΔΑ: ΩΙΩΘΩΨΑ-ΙΕΤ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 26-04-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 8248

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων (επιπλέον) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου και του 1ου Γυμνασίου/Λυκείου Άρτας στο πλαίσιο της πράξης GOAL nZEBs.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 7305 / 14-04-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008459386) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου και του 1ου Γυμνασίου/Λυκείου Άρτας στο πλαίσιο της πράξης GOAL nZEBs. (ΕΣΗΔΗΣ 108329)
  2. Τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στις υπηρεσίες του Δήμου μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
  3. Τις απαντήσεις της ΤΥΔ και του Τμήματος προμηθειών και αποθηκών του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

1η) Ερώτηση:

Στη διακήρυξη «5β ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ INTERREG ΔΗΜΑΡΧ & 1ου ΓΥΜΝ. ΛΥΚ», σελ 59, αναφέρετε : «Αριθμός και χαρακτηριστικά κυτίου σύνδεσης (min IP-65)», ενώ στην σελ.60, αναφέρετε «…βαθμός προστασίας να είναι κατηγορίας τουλάχιστον IP-66.»  Παρακαλούμε να διευκρινίσετε ως προς τον επιθυμητό βαθμό προστασίας.

 

1η) Απάντηση:

Η ορθή διατύπωση είναι: «βαθμός προστασίας να είναι κατηγορίας τουλάχιστον ΙΡ-66»

 

2η) Ερώτηση:

Στη διακήρυξη «5β ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ INTERREG ΔΗΜΑΡΧ & 1ου ΓΥΜΝ. ΛΥΚ», σελ 11, αναφέρετε : «Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική».  Παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά (Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστών, Πιστοποίηση ISO κλπ._ μπορούν να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα. 

 

2η) Απάντηση:

Τα πιστοποιητικά (Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστών, Πιστοποίηση ISO κλπ.) μπορούν να υποβληθούν την αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση.

 

3η) Ερώτηση:

Στη διακήρυξη «5β ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ INTERREG ΔΗΜΑΡΧ & 1ου ΓΥΜΝ. ΛΥΚ», σελ 64, αναφέρονται σαν πρότυπα για τον inverter τα ΕΝ61000-3-11/12 τα οποία αναφέρονται σε ρεύμα μικρότερο των 75Α.  Δεδομένου ότι το ρεύμα που απαιτείται για την εγκατάσταση 4kW είναι μικρότερο των 16Α, παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν είναι αποδεκτά τα πρότυπα ΕΝ61000-3-2/-3 τα οποία πιστοποιούν τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού για ρεύμα έως 16Α.

 

3η) Απάντηση:

Ναι είναι αποδεκτά τα πρότυπα EN61000-3-2/-3.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ