Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π., ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α., Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) για τα έτη 2023-2024 (2 έτη και προαίρεση καυσίμων Δήμου Αρταίων)

24 Ιανουαρίου 2023

ΑΔΑ: ΨΑΞΧΩΨΑ-ΟΞΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα: 24-01-2023

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 2016

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π., ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α., Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) για τα έτη 2023-2024 (2 έτη και προαίρεση καυσίμων Δήμου Αρταίων)

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 31127 / 30-12-2022 (ΑΔΑM: 22PROC011930764) διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π., ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α., Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) για τα έτη 2023-2024 (2 έτη και προαίρεση καυσίμων Δήμου Αρταίων)
  2. Τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν καθώς και τις απαντήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου

 

Διευκρινίζει τα εξής

            Ερώτηση:

Στην Σελίδα 19 της Διακήρυξης χαρακτηριστικά αναφέρει:

“2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν :

α) πίνακα με το προσωπικό ή τεχνικούς φορείς.

Θα θέλαμε να μας αποσαφηνίσετε αν το έγγραφο που θα χρειαστεί να προσκομίσουμε και εννοείτε στην διακήρυξη είναι ο πίνακας προσωπικού της εταιρίας μας ή είναι κάποιο άλλο έγγραφο, καθώς και τί εννοείτε με τον όρο «τεχνικοί φορείς».

Απάντηση:

Για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό το έγγραφο που πρέπει να προσκομίσετε εφόσον απασχολείται προσωπικό, είναι ο πίνακας προσωπικού και μόνο αυτός.  Ο όρος τεχνικοί φορείς αφορά τις περιπτώσεις διαγωνισμών που ζητούν συγκεκριμένο τεχνικό προσωπικό ή και υπεύθυνους για ελέγχους ποιότητας.

 

            Ερώτηση:

Στην Σελίδα 72 της Διακήρυξης χαρακτηριστικά αναφέρει:

«Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν, επίσης στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) από τα οποία θα προκύπτουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του κάθε προσφερόμενου λιπαντικού, ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.»

Καθότι δεν είναι εφικτό στα τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων προϊόντων να υπάρχουν ψηφιακές υπογραφές από τους κατασκευαστικούς οίκους, θα θέλαμε να μας διευκρινήσετε ποια πρέπει να είναι η διατύπωση της υπεύθυνης δήλωσης από την εταιρία μας για την σωστή κάλυψη αυτής της περίπτωσης.

 

Απάντηση:

Οποιαδήποτε διατύπωση από την οποία θα προκύπτει η δέσμευσή σας για την γνησιότητα των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) των κατασκευαστικών οίκων, των οποίων τα είδη προσφέρετε για την συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία.  Ενδεικτικά μια διατύπωση θα μπορούσε να είναι η εξής: «Τα υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) του / της ………… κατασκευαστικού / κης οίκου / εταιρείας, είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης (τεχνικές προδιαγραφές), και δεσμευόμαστε ότι τα συγκεκριμένα είδη με τα συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά θα προσκομίσουμε στην περίπτωση που κατακυρωθεί ο διαγωνισμός στην εταιρεία μας».

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ