Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων διαγωνισμού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων.

05 Οκτωβρίου 2023

ΑΔΑ: ΨΘΒΗΩΨΑ-ΓΜ7

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Άρτα : 05-10-2023

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Αρ.Πρωτ.: 26897

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail :petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων διαγωνισμού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 26332 / 28-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013485687) διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων.
  2. Το ερώτημα που υποβλήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 04-10-2023.
  3. Τις διευκρινήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

ΕΡΩΤΗΜΑ

Στην παράγραφο 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (σελ. 19) αναφέρεται «οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν, κατ’ ελάχιστο, μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων της σύμβασης για την τελευταία τριετία, ίσο με το 100% του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού».

Το 100% του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού είναι συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή χωρίς;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε συνέχεια ερωτήματος που υποβλήθηκε σχετικά με το άρθρο 2.2.5 της διακήρυξης, και με δεδομένο ότι οι δηλώσεις οικονομικών καταστάσεων που υποβάλλονται μέσω ΑΑΔΕ καθώς και τις προσφορές που υποβάλλονται στο ΕΣΗΔΗΣ, σας διευκρινίζουμε ότι το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το οποίο γίνετε αναφορά, είναι χωρίς ΦΠΑ.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ