Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων διαγωνισμού για τις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων

25 Μαΐου 2022

ΑΔΑ: 64ΡΜΩΨΑ-ΩΤ3

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Άρτα : 25-05-2022

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                         Αρ.Πρωτ.: 11984

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων διαγωνισμού για τις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 10658 / 11-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010527987) διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων.
  2. Το αριθ. 11961 / 25-05-2022 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

Στο κείμενο του διαγωνισμού για τις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων, αναφέρεται ότι εκ παραδρομής κι εκ περισσού, στο Κεφάλαιο 6 «Προβολή/διαφήμιση/βιντεοσκόπηση», διατυπώνονται δύο διαφορετικά ποσά.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: «Ο ανάδοχος θα αποδώσει 11.500,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.) σε διαφήμιση σε ετήσια βάση, έπειτα από συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή. Το ποσό που θα δαπανάται σε κάθε εκδήλωση μπορεί να αλλάζει και να αναπροσαρμόζεται ανάμεσα στις εκδηλώσεις, ανάλογα με το αντικείμενο και τη συχνότητα που αυτό θα προβάλλεται, ωστόσο το τελικό ποσό που θα αποδοθεί σε προώθηση των προαναφερθεισών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων θα είναι 7.000,00€».

Υπάρχει λοιπόν διαφορά ανάμεσα στα δύο ποσά που περιγράφονται στο κείμενο και, όπως βέβαια φαίνεται στον πίνακα δαπανών που επισυνάπτεται στο διαγωνισμό,

Α/Α Περιγραφή Αγαθού/ών ΠΕΡΙΓΡΑΦH CPVS CPVS Ενδεικτικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ Συνολικό  Ενδεικτικό Κόστος
6 Διαφήμιση / προβολή / βιντεοσκόπηση Υπηρεσίες διαφήμισης 79341000-6 14.919,35 € 3.580,65 € 18.500,00 €

 

το συνολικό ποσό (18.500,00€) για τις δαπάνες του Κεφαλαίου 6 προκύπτει αν προστεθούν τα επιμέρους σωστά ποσά (2.000€ + 5.000€ + 11.500€), κάτι που αναφέρεται άλλωστε και στο τέλος του εν λόγω κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, στο τέλος του κεφαλαίου 6 αναφέρονται τα εξής: «Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, οι συμμετέχοντες θα δώσουν ως προσφορά το σύνολο των ποσών:

  • της ενότητας «προβολή εκδηλώσεων» ακέραιο (11.500,00€ χωρίς έκπτωση)
  • της ενότητας «Υπηρεσίες συντονισμού – Δημιουργικό μέρος της διαφήμισης» (2.000,00€) με την έκπτωση που αυτοί (οι συμμετέχοντες) προκρίνουν.
  • Της ενότητας «βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων» (5.000,00€) με την έκπτωση που αυτοί (οι συμμετέχοντες) προκρίνουν»

Κατά συνέπεια το διορθωμένο κείμενο έχει ως εξής:

«Ο ανάδοχος θα αποδώσει 11.500,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.) σε διαφήμιση σε ετήσια βάση, έπειτα από συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή. Το ποσό που θα δαπανάται σε κάθε εκδήλωση μπορεί να αλλάζει και να αναπροσαρμόζεται ανάμεσα στις εκδηλώσεις, ανάλογα με το αντικείμενο και τη συχνότητα που αυτό θα προβάλλεται, ωστόσο το τελικό ποσό που θα αποδοθεί σε προώθηση των προαναφερθεισών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων θα είναι 11.500,00€»

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ