Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021)

12 Οκτωβρίου 2021

ΑΔΑ: ΨΨΙ7ΩΨΑ-ΙΛΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 12-10-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                     Αρ.Πρωτ.: 22004

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021)

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 21694 / 07-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009325285) διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021).
  2. Το ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  3. Τις διευκρινήσεις του αρμόδιου Τμήματος

 

Διευκρινίζει τα εξής:

Ερώτηση:

Στη σελίδα 1 των τεχνικών προδιαγραφών μελέτης αναφέρεται ότι «…ο προμηθευτής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο ΕΜΠΑ…».

Με τον όρο «προμηθευτής» εννοείτε τον οικονομικό φορέα που θα καταθέσει προσφορά στο διαγωνισμό ;

 

Απάντηση:

Με τον όρο «προμηθευτής» δεν εννοούμε τον οικονομικό φορέα που καταθέτει προσφορά στον διαγωνισμό, αλλά την εταιρεία ή το φυσικό πρόσωπο που θα διαθέτει τα είδη στον συμμετέχοντα στην διαγωνιστική διαδικασία οικονομικό φορέα.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ