Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων ετών 2022-2023.

12 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΔΑ: 6ΙΦ6ΩΨΑ-ΧΛΚ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Άρτα : 12-09-2022

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Αρ.Πρωτ.: 20938

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail :petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων ετών 2022-2023.

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 19928 / 01-09-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011173170) διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων ετών 2022-2023.
  2. Τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν.
  3. Τις διευκρινήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

            Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1 θα πρέπει να είναι μέχρι την 17-10-2023, και όχι την 17-09-2023 που εκ’ παραδρομής αναφέρεται.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ