Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινίσεων διαγωνισμού για την προμήθεια σκυροδέματος για το έτος 2024 Δήμου Αρταίων (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 353551)

08 Ιουλίου 2024

                                                                                                               ΑΔΑ: ΨΨ4ΡΩΨΑ-2Ξ9

Αρ. πρωτ. 15756/8-7-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Θανάσης Αρκουμάνης

Τηλ.:2681362290

e-mail: arkoumanis@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινίσεων διαγωνισμού για την προμήθεια σκυροδέματος για το έτος 2024 Δήμου Αρταίων

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος, έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 15503/04-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC015062216) διακήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια σκυροδέματος για το έτος 2024 Δήμου Αρταίων (ΕΣΗΔΗΣ 353551),
  2. Την αριθ. 15507/4-7-2024 (ΑΔΑ: 6ΖΤΖΩΨΑ-ΤΣ6) περίληψη της προαναφερθείσας διακήρυξης,
  3. Τις διευκρινίσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 25/7/2024 και ώρα 10.00, όπως σωστά αναγράφεται στην περίληψη της διακήρυξης και όχι στις 19/7/2024 και ώρα 15.00 (όπως εκ παραδρομής αναγράφηκε στο άρθρο 3.1.1. της διακήρυξης).

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων

Σιαφάκας Χριστόφορος