Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια Εξοπλισμού πράσινου σημείου Άρτας.

30 Μαρτίου 2023

ΑΔΑ: ΨΗΤ6ΩΨΑ-ΛΜΚ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Άρτα : 30-03-2023

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Αρ.Πρωτ.: 8162

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail :petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια Εξοπλισμού πράσινου σημείου Άρτας.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 6618 / 15-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012294620) διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Εξοπλισμού πράσινου σημείου Άρτας.
  2. Τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθ. πρωτ.: 7357 / 22-03-2023 και 7699 / 27-03-2023.
  3. Τις διευκρινήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο

Ζητάτε η γεφυροπλάστιγγα να είναι 12 μέτρων και να αποτελείται από 4 δυναμοκυψέλες. Κάτι τέτοιο θεωρείται απαγορευτικό από εμάς. Ο δικός μας πιστοποιημένος και εγκεκριμένος τύπος γεφυροπλάστιγγας έχει 8 δυναμοκυψέλες. Η προσφορά που πρόκειται να υποβάλλουμε θα αφορά πλάστιγγα με 8 δυναμοκυψέλες. Συνεπώς αποκλειόμαστε αμέσως ή όχι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον η προσφερόμενη γεφυροπλάστιγγα έχει την ικανότητα ζύγισης που προβλέπεται στη μελέτη για τις συγκεκριμένες διαστάσεις γίνεται αποδεκτή.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο

Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως όλες οι χωματουργικές εργασίες και οι εργασίες που αφορούν οπλισμένο σκυρόδεμα θα υλοποιηθούν από εσάς, με πλήρη οικοδομικά σχέδια που θα σας δώσουμε.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αν εννοείτε τις βάσεις θεμελίωσης των δυναμοκυψελών η υπηρεσία μας μέσω του αναδόχου του έργου :   «Κατασκευή πράσινου σημείου»  θα προβεί στην κατασκευή των βάσεων θεμελίωσης των δυναμοκυψελών σύμφωνα με τα σχέδια που θα μας προσκομίσετε.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο

Για μια μεταλλική γεφυροπλάστιγγα 12χ3 πλήρως μεταλλική με μεταλλικές ράμπες εισόδου- εξόδου, ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός είναι πάρα πολύ μικρός. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όχι δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του προϋπολογισμού.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο

Στα Κριτήρια Επιλογής της Διακήρυξης με αριθμό πρωτοκόλλου 6618/15-03-2023 στην παράγραφο 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης αναφέρεται ότι :

  • Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται, εκτός από την γενική συμμόρφωση CE και με τα ακόλουθα:         α) Για τα απορριμματοκιβώτια (Τμήμα 1) DIN 30722

και στη παράγραφο 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα αναφέρεται ότι :

  • Β.5  Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 εκτός από την γενική διασφάλιση CE οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά:
    α) Για τα απορριμματοκιβώτια (Τμήμα 1) DIN 30722

Δεδομένου ότι η κατασκευή των απορριμματοκιβωτίων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 30720-1/2016, DIN 30720-2-2016, DIN 30730 αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης των εν λόγω πιστοποιητικών στο όνομα του κατασκευαστή, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν γίνεται αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση από τον κατασκευαστή για την παραγωγική διαδικασία σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σας κάνουμε γνωστό ότι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα που να αποδεικνύει την συμμόρφωση της κατασκευής ως προς το πρότυπο DIN 30722

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ