Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων

02 Νοεμβρίου 2022

ΑΔΑ: Ψ68ΖΩΨΑ-4ΔΒ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Άρτα : 02-11-2022

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Αρ.Πρωτ.: 24972

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail :petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 23255 / 10-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011390703) διακήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων.
  2. Τα από 27-10-2022 και 28-10-2022 ερωτήματα που υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 173563.
  3. Τις διευκρινήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

1η ερώτηση:

Στη διακήρυξη στην παράγραφο §2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, στη σελίδα 24, αναφέρεται ότι οι οικονομικοί φορείς πρέπει να δηλώσουν τον πίνακα με το προσωπικό.

Η εταιρεία μου δεν διαθέτει προσωπικό ως ατομική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο), αλλά έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο §2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής. Επίσης, τα τμήματα Ομάδα Α’ «Πλαστικοί κάδοι βιοαποβλήτων ΚΟΥΖΙΝΑΣ χωρητικότητας 10 λίτρων (Lt) και Ομάδα Γ’ «Κομποστοποιήσιμες σακούλες για κάδο κουζίνας διαφόρων λίτρων (10 και 60 Lt), δεν απαιτούν εξειδικευμένη εγκατάσταση ή/και συναρμολόγηση, καθώς τα προϊόντα παραδίδονται έτοιμα για χρήση. Επιπλέον, τα παραπάνω προσφερόμενα είδη θα φέρουν εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών, όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς του κάδου 10 Lt και της σακούλας 10 και 60 Lt αντικαθίστανται εξ’ ολοκλήρου και δεν χρειάζεται να παρέμβει προσωπικό.  Με γνώμονα τις παραπάνω προϋποθέσεις παρακαλώ όπως διευκρινίσετε, αν απαιτείται η κατάθεση πίνακα προσωπικού για την Ομάδα Α και Ομάδα Γ από ατομική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο) που δεν διαθέτει προσωπικό και ως εκ τούτου δεν δύναται να εκδώσει και να προσκομίσει τον ζητούμενο πίνακα.

 

Απάντηση:

Απαιτείται για την Ομάδα Α και Ομάδα Γ από ατομική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο) που δεν διαθέτει προσωπικό και ως εκ τούτου δεν δύναται να εκδώσει και να προσκομίσει τον ζητούμενο πίνακα, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ περί ΜΗ Απασχόλησης Προσωπικού.

 

2η ερώτηση:

Στην διακήρυξη στην παράγραφο §2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, στη σελίδα 25, αναφέρεται: «Οι κάδοι θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία ΕΝ 840 στη νεότερη ισχύουσα έκδοσή της ή τυχόν ισοδύναμη αυτής και Δήλωση συμμόρφωσης CE με το επίπεδο ακουστικής ισχύος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/ΕΚ των προσφερόμενων κάδων».  Το πρότυπο ΕΝ 840 διέπει και καθορίζει μόνο τους τροχήλατους (τροχοφόρους) κάδους. Δεν καθορίζει και δεν διέπει τους κάδους κουζίνας 10 Lt χωρίς τροχούς.  Η σήμανση CE (Conformité Européenne) που σημαίνει ευρωπαϊκή συμμόρφωση στα γαλλικά, αποτελεί δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα/ευρωπαϊκές νόρμες EN (European Norm), εφόσον το συγκεκριμένο προϊόν αναφέρεται, υπάγεται και διέπεται από ευρωπαϊκά πρότυπα/ευρωπαϊκές νόρμες EN.  Οι τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων υπάγονται και διέπονται από το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 840, οπότε πρέπει να είναι εναρμονισμένοι και να συμμορφώνονται με το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρότυπο. Ως εκ τούτου, υποχρεούνται να φέρουν σήμανση και δήλωση συμμόρφωσης CE.  Αντιθέτως, οι κάδοι κουζίνας 10 λίτρων δεν υπάγονται και δεν διέπονται από κανένα ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ και ως συνέπεια δεν προβλέπεται συγκεκριμένο επίπεδο ακουστικής ισχύος, οπότε δεν απαιτείται και απαγορεύεται να φέρουν δήλωση συμμόρφωσης και σήμανση CE, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Παρακαλώ, όπως επιβεβαιώσετε ότι τα παραπάνω πιστοποιητικά απαιτούνται μόνο για τους τροχήλατους πλαστικούς κάδους βιοαποβλήτων.

 

Απάντηση:

Η απαίτηση για την πρόσφατη οδηγία ΕΝ 840 στη νεότερη ισχύουσα έκδοσή της ή τυχόν ισοδύναμη αυτής και Δήλωση συμμόρφωσης CE με το επίπεδο ακουστικής ισχύος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/ΕΚ των προσφερόμενων κάδων αφορά μόνο στους τροχήλατους (τροχοφόρους) κάδους. Δεν καθορίζει και δεν διέπει τους κάδους κουζίνας 10 Lt χωρίς τροχούς.

Συμπερασματικά λοιπόν ΔΕΝ απαιτείται να κατατεθεί Δήλωση Συμμόρφωσης και σήμανση CE για το συγκεκριμένο προϊόν

 

3η ερώτηση:

Στην διακήρυξη, στο σημείο Β.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις των κομποστοποιήσιμων σακουλών στη σελίδα 70, αναφέρονται οι ενδεικτικές διαστάσεις των σάκων, οι οποίες για τον κάδο 10lt είναι 30+6+6 x 85 cm (πλάτος + πιέτα + πιέτα x ύψος). Με δεδομένο ότι η σακούλα θα χρησιμοποιηθεί σε κάδο χωρητικότητας 10lt, το ύψος του οποίου στην αγορά κυμαίνεται από 27 έως 30cm, το ύψος της ζητούμενης σακούλας είναι υπερδιπλάσιο (σχεδόν τριπλάσιο) του ύψους των κάδων. Αυτό πρώτον, θα κάνει δύσκολη την εφαρμογή και τη χρήση της σακούλας στον κάδο, καθώς θα περισσεύει υπερδιπλάσιο μέρος αυτής πέρα του χείλους του κάδου και δεύτερον γίνεται σπατάλη του υλικού παραγωγής (με τόσο μεγάλο ύψος), σε μια εποχή που η σπατάλη είναι πολυτέλεια, και κατά συνέπεια αυξάνει πολύ το κόστος παραγωγής. Οι συνήθεις διαστάσεις σακουλών για χωρητικότητα 10lt είναι 42x42cm.  Παρακαλώ, όπως διευκρινίσετε αν μπορούμε να προσφέρουμε την παραπάνω προτεινόμενη διάσταση (42x42cm) ή αν η άνω τεχνική προδιαγραφή είναι επί ποινή αποκλεισμού. Επισημαίνω ότι η επιτροπή διενέργειας των Δήμων Ιωαννιτών και Ζηρού είχε απαντήσει θετικά σε ίδια διευκρινιστική ερώτηση, η οποία αφορούσε κομποστοποιήσιμες σακούλες με πανομοιότυπες τεχνικές προδιαγραφές, και αποδέχτηκε την προτεινόμενη διάσταση (42x42cm) καθώς οι διαστάσεις των σακουλών είναι ενδεικτικές.

 

Απάντηση:

Μπορείτε να προσφέρετε και την προτεινόμενη διάσταση (42x42cm) για τους κάδους των 10 λίτρων.

 

4η ερώτηση:

Στην άνω διακήρυξη, στην παράγραφο §6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις, στη σελίδα 61, αναφέρεται ρητώς ότι για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή διενέργειας ζητήσει εγγράφως από τους οικονομικούς φορείς την κατάθεση δείγματος των προσφερόμενων ειδών.  Αντιθέτως στο Παράρτημα ΙΙ, σχετικά με τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, στο Άρθρο 13 και στη σελίδα 103-104, αναγράφεται η υποχρέωση των οικονομικών φορέων να προσκομίσουν δείγμα τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στο διαγωνισμό, με υποχρέωση υποβολής του αντίγραφου της απόδειξης προσκόμισης δειγμάτων μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερόμενων. Επιπλέον, αναφέρεται: «…προσφορά που δεν περιλαμβάνει, την σχετική για την παραλαβή των δειγμάτων απόδειξη, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη».  Όμως, στη Συγγραφή Υποχρεώσεων στο Άρθρο 3 και στη σελίδα 98 αναφέρεται ότι τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια με σειρά ισχύος είναι τα παρακάτω:

– 1. Η σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας

– 2. Η Διακήρυξη

– 3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης

– 4. Το Τιμολόγιο Προσφοράς του Αναδόχου

– 5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης

– 6. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Μελέτης

– 7. Τα λοιπά στοιχεία της παρούσας μελέτης

Συνεπώς η παράγραφος §6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις της διακήρυξης υπερισχύει της Συγγραφής Υποχρεώσεων και του Άρθρου 13 Υποχρέωση προσκόμισης δείγματος, οπότε δεν καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση των δειγμάτων κατά την υποβολή της προσφοράς.  Παρακαλώ, όπως διευκρινίσετε αν απαιτείται η προσκόμιση δείγματος των πλαστικών κάδων βιοαποβλήτων ΚΟΥΖΙΝΑΣ χωρητικότητας 10 & 60 λίτρων, συμπεριλαμβανομένων των κομποστοποιήσιμων σακουλιών αντίστοιχης χωρητικότητας.  Σε περίπτωση που απαιτηθεί η προσκόμιση των παραπάνω αναφερόμενων δειγμάτων από την επιτροπή διενέργειας, θα ήθελα να επισημάνω ότι η προσκόμιση δείγματος των ειδών «Κομποστοποιήσιμες σακούλες για κάδο ΚΟΥΖΙΝΑΣ 10lt και 60lt», απαιτεί εξειδικευμένη παραγωγή η οποία αναγκάζει τους κατασκευαστές να προχωρήσουν σε ρύθμιση της παραγωγικής διαδικασίας, στα δεδομένα των απαιτήσεων της τεχνικής προδιαγραφής ως προς τη διάσταση της σακούλας, προκαλώντας μεγάλο κόστος και χρόνο για την παραγωγή των εν λόγω δειγμάτων, τα οποία αφορούν συνολικά μόνο δύο (2) τεμάχια ανά είδος.  Ωστόσο, σε περίπτωση απαίτησης προσκόμισης δείγματος, αιτούμαστε το δείγμα να αφορά σακούλες αντίστοιχων ιδιοτήτων (πρώτη ύλη NON GMO, πυκνότητα της πρώτης ύλης μεγαλύτερη από 1,30gr/cm3, χρώματος λευκού, με συγκόλληση στον πυθμένα κ.τ.λ.), αλλά ενδεικτικών διαστάσεων ανάλογα με τις διαστάσεις που αποτελούν βασικό κωδικό για την εκάστοτε παραγωγή, και ως εκ τούτου είναι εφικτό για τους κατασκευαστές καθώς βρίσκεται στην καθημερινή γραμμή παραγωγής. Επίσης, τα δείγματα μπορούν να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση των οικονομικών φορέων, στην οποία θα δηλώνουν ότι οι διαστάσεις των δειγμάτων είναι ενδεικτικές και σε κάθε περίπτωση η παραδοτέα προμήθεια όλων των κομποστοποιήσιμων σακουλών 10Lt και 60Lt θα είναι απολύτως σύμφωνη με τις δηλωθείσες διαστάσεις της τεχνικής προσφοράς και των τεχνικών φυλλαδίων που κατέθεσαν κατά την υποβολή της προσφοράς τους.

 

Απάντηση:

Η παράγραφος §6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις της διακήρυξης υπερισχύει της Συγγραφής Υποχρεώσεων και του Άρθρου 13 Υποχρέωση προσκόμισης δείγματος, οπότε δεν καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση των δειγμάτων κατά την υποβολή της προσφοράς, παρά μόνο εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση απαιτηθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή (απαίτηση από την Επιτροπή), τα δείγματα μπορούν να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση των οικονομικών φορέων, στην οποία θα δηλώνουν ότι οι διαστάσεις των δειγμάτων είναι ενδεικτικές και σε κάθε περίπτωση η παραδοτέα προμήθεια όλων των κομποστοποιήσιμων σακουλών 10Lt και 60Lt θα είναι απολύτως σύμφωνη με τις δηλωθείσες διαστάσεις της τεχνικής προσφοράς και των τεχνικών φυλλαδίων που κατέθεσαν κατά την υποβολή της προσφοράς τους.

 

5η ερώτηση:

Στην διακήρυξη, στο σημείο Β.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, στο Άρθρο 6. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 300 Lt ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ ΧΕΙΡΟΣ, στις σελίδες 87-88, αναφέρεται: «Να διαθέτουν δύο μεγάλες αντικριστά τοποθετημένες πόρτες εξαγωγής κομπόστ, με μήκος ίσο με το πλάτος του κάδου για την εύκολη συγκομιδή του κομπόστ» και «Επιπλέον να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Να είναι εύκολης συναρμολόγησης και να μην απαιτούνται εργαλεία για αυτή, Μέγιστο συνολικό βάρος έκαστου, έως επτά (7) κιλά και να καταλαμβάνουν ασυναρμολόγητοι μικρό όγκο έκαστος, μέχρι 55 λίτρα για την εύκολη μεταφορά του με μικρό Ι.Χ. αυτοκίνητο».  Παρακαλώ θερμά, όπως διευκρινίσετε αν γίνεται αποδεκτός οικιακός κομποστοποιητής χωρητικότητας 310 λίτρων, ο οποίος δεν απαιτεί συναρμολόγηση καθώς κατασκευάζεται με χύτευση μονομπλόκ και είναι ενιαίο συμπαγές σώμα, προκειμένου να είναι ανθεκτικός σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (έντονη βροχόπτωση/χιονόπτωση, δυνατός άνεμος κ.τ.λ.). Η ιδιότητα της κατασκευής του να μην χρήζει συναρμολόγησης έχει ως αποτέλεσμα να υπερτερεί των αντίστοιχων κομποστοποιητών με συναρμολογούμενα μέρη, οι οποίοι δύναται να αποσυναρμολογούνται σε αντίξοες καιρικές συνθήκες λόγω δυνατών ανέμων ή έντονων βροχοπτώσεων/χιονοπτώσεων, καθώς και να διαχωρίζονται τα συναρμολογούμενα μέρη τους (τοιχώματα) σε συνθήκες φόρτωσης μεγάλης οργανικής μάζας βιοαποβλήτων λόγω της ασκούμενης πίεσης.  Ο προτεινόμενος κομποστοποιητής της εταιρείας μας έχει βάρος 10kg, έχει στη βάση του μία συρόμενη πόρτα εξαγωγής κομπόστ πλάτους 360cm εργονομικού σχεδιασμού και παραδίδονται στοιβάξιμοι (ο ένας μέσα στον άλλον) οπότε καταλαμβάνουν μικρό χώρο κατά τη μεταφορά και την αποθήκευσή τους.  Επίσης, είναι εφικτή και εύκολη η μεταφορά του με μικρό Ι.Χ. αυτοκίνητο. Επιπλέον, ο προτεινόμενος κομποστοποιητής της εταιρείας μας πληροί όλες τις υπόλοιπες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Τέλος, ο προτεινόμενος κομποστοποιητής της εταιρείας μας έχει παραδοθεί σε πολλούς ημεδαπούς και αλλοδαπούς δήμους και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία και υψηλή ποιότητα στην παραγωγή εδαφοβελτιωτικού.  Επισημαίνω ότι οι προαναφερθείσες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης στις σελίδες 87-88, με ιδιαίτερη έμφαση στην προδιαγραφή: «Να διαθέτουν δύο μεγάλες αντικριστά τοποθετημένες πόρτες εξαγωγής κομπόστ, με μήκος ίσο με το πλάτος του κάδου για την εύκολη συγκομιδή του κομπόστ» καθώς και στον ορισμό συγκεκριμένου βάρους, παραπέμπουν σε συγκεκριμένο αλλοδαπό κατασκευαστή κάδων οικιακής κομποστοποίησης (οικιακοί κομποστοποιητές) με αποτέλεσμα να περιορίζουν τον ανταγωνισμό, να καθιστούν φωτογραφικές τις συγκεκριμένες προαναφερθείσες τεχνικές προδιαγραφές και να αποκλείονται αυτομάτως όλοι οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, εκτός του προαναφερόμενου αλλοδαπού παραγωγού, ο οποίος εκπροσωπείται στην Ελλάδα μέσω εγχώριου αποκλειστικού αντιπροσώπου.  Εναλλακτικά παρακαλώ, όπως διευκρινίσετε αν γίνεται αποδεκτός οικιακός συναρμολογούμενος κομποστοποιητής χωρητικότητας 400 λίτρων, ο οποίος πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Απάντηση:

ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ κομποστοποιητής, ο οποίος δεν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί.

Εναλλακτικά γίνεται αποδεκτός οικιακός συναρμολογούμενος κομποστοποιητής χωρητικότητας 400 λίτρων, ο οποίος πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ