Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους για τα έτη 2023-2024 Δήμου Αρταίων.

11 Ιανουαρίου 2024

ΑΔΑ: 6ΧΒΨΩΨΑ-ΒΩΦ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Άρτα : 11-01-2024

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Αρ.Πρωτ.: 842

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail :petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους για τα έτη 2023-2024 Δήμου Αρταίων.

Η Αντιδήμαρχος Αρταίων Σφαλτού Χαρίκλεια έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 32794 / 18-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013987841) διακήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας  για τους δικαιούχους υπαλλήλους για τα έτη 2023-2024 Δήμου Αρταίων (ΕΣΗΔΗΣ 281291).
  2. Τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 08 και 09-01-2024.
  3. Τις διευκρινίσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

1ο ΕΡΩΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3: ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Στην τεχνική μελέτη ζητούνται γάντια από νιτρίλιο μήκους περίπου 30 εκατοστών και πάχους 0.5mm. Λαμβάνοντας υπόψη πως τα γάντια νιτριλίου κατασκευάζονται κατά πλειοψηφία σε μήκος 33 εκατοστών και πάχος 0.38mm, παρακαλώ ενημερώστε μας αν  είναι αποδεκτά γάντια νιτριλίου με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 3 (Γάντια από νιτρίλιο) γίνονται αποδεκτές οι προσφορές για γάντια με κατ’ μήκος 33 εκατοστά και πάχος 0,38 mm.

 

 

2ο ΕΡΩΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8: ΚΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στην τεχνική περιγραφή του συγκεκριμένου είδους ζητούνται κράνη ασφαλείας  που θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα  με τα πρότυπα ΕΝ 397 και  ΕΝ 166  με σήμανση 1Β-9AS,AF. Το πρότυπο ΕΝ 166 καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί-και με τις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται- ο προστατευτικός εξοπλισμός προστασίας των ματιών, ενώ δεν σχετίζεται με τα κράνη ασφαλείας.  Ταυτόχρονα, οι απαιτούμενες ενδείξεις 1Β-9AS,AF αποτελούν τις συνήθεις ενδείξεις σε γυαλιά προστασίας  και  δεν προσδίδουν οποιαδήποτε εξειδικευμένη προστασία στα κράνη. Συνεπώς παρακαλώ διευκρινίστε μας αν είναι αποδεκτά κράνη που θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 397 και η εξαίρεση του προτύπου ΕΝ 166, και της συνακόλουθης με αυτό προαναφερθείσας σήμανσης.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 8 (Κράνη Ασφαλείας) γίνονται αποδεκτές οι προσφορές για Κράνη Ασφαλείας που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 397 και μόνον.

 

 

3ο ΕΡΩΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 9-10: ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ GOOGLES(ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ)

Στην τεχνική προδιαγραφή του είδους γυαλιά ασφαλείας ανοικτού τύπου ορίζεται πως το συγκεκριμένο είδος οφείλει  να είναι πιστοποιημένο με το πρότυπο ΕΝ 166, με τις συνακόλουθες ενδείξεις  1F-AS,AF, ενώ ζητείται στο πλαίσιο να φέρει σήμανση Β(μηχανική αντοχή που δηλώνει προστασία από κρούση μέσης ενέργειας), 3(προστασία από υγρές χημικές ουσίες), 4(προστασία  από σκόνη) και στον οπτικό δίσκο σήμανση 1(οπτική κλάση),Β (μηχανική αντοχή), Κ(προστασία έναντι της τριβής), Ν(αντιθαμβωτική προστασία και 9(προστασία  από λιωμένα μέταλλα). Οι ενδείξεις  3,4 και 9 στην πελιοψηφία τους συναντώνται σε γυαλιά ασφαλείας κλειστού τύπου, εξειδικεύοντας την παρεχόμενη με αυτά προστασία, ενώ  τα γυαλιά ασφαλείας ανοικτού τύπου φέρουν συνήθως την εξής σήμανση: 1 F T K N. Συνεπώς, ενημερώστε μας για την απαιτούμενη σήμανση για το συγκεκριμένο είδος και διευκρινίστε αν  οι ενδείξεις 3,4 και 9 προορίζονται για το είδος γυαλιά ασφαλείας κλειστού τύπου

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 9-10 (Γυαλιά Ασφαλείας τύπου GOOGLES «ΑΝΟΙΚΤΟΥ & ΚΛΕΙΣΤΟΥ») γίνονται αποδεκτές οι προσφορές για  Γυαλιά Ασφαλείας Κλειστού τύπου που θα φέρουν την σήμανση: 3 4 & 9 και οι προσφορές για  Γυαλιά Ασφαλείας Ανοικτού τύπου που θα φέρουν την σήμανση: 1 F T K N.

 

 

4ο ΕΡΩΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΔΙΑΓΡΑΦΗ 11: ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Ζητούνται γυαλία προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία που συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΝ 166, ΕΝ 169. Το  πρότυπο ΕΝ 169 πιστοποιεί φίλτρα για μάσκες ή/και γυαλιά ηλεκτροσυγκόλλησης. Το πρότυπο που απαιτείται για τα γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία είναι το ΕΝ172. Παρακαλώ διευκρινίστε αν είναι αποδεκτά γυαλία πιστοποιημένα με τα πρότυπο ΕΝ 166, και EN172, και συνεπώς η παράλειψη  του προτύπου ΕΝ 169, καθώς το τελευταίο πρότυπο δεν ανταποκρίνεται σε γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία.

Ταυτόχρονα, η συνήθης σήμανση στα γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία που διατίθενται ευρέως στην αγορά είναι  5-3,1 (αντί της ζητούμενης 6-2 ή 6-2,5 που συμβολίζει  τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος), σήμανση που προστατεύει μεν από την ηλιακή ακτινοβολία, ωστόσο στην παρεχόμενη προστασία δεν συμπεριλαμβάνεται και το υπέρυθρο  φάσμα. Η διάθεση στην αγορά γυαλιών που παρέχουν προστασία τόσο από  την ηλιακή ακτινοβολία όσο και από το υπέρυθρο φάσμα είναι εξαιρετικά σπάνια, συνεπώς διευκρινίστε αν είναι αποδεκτά γυαλιά προστασίας με σήμανση  5-3,1 [λαμβάνοντας υπόψη και την εναλλακτική σήμανση που ορίζεται και στην Υ.Α. 53361/2006 (ΦΕΚ 1503/Β` 11.10.2006) για τα γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία].

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 11 (Γυαλιά προστασίας από Ηλιακή ακτινοβολία) γίνονται αποδεκτές οι προσφορές για γυαλιά πιστοποιημένα με το πρότυπο ΕΝ 166 και ΕΝ 172. Η σήμανση 5-3,1 αντί της ζητούμενης 6-2 ή 6-2,5 είναι επιθυμητή και αποδεκτή στην σήμανση των συγκεκριμένων γυαλιών.

 

 

5ο ΕΡΩΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 12: ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ  ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟΥ

Ζητείται  ασπίδιο με πλέγμα με σήμανση στον οπτικό  δίσκο 1( οπτική κλάση) και F( μηχανική αντοχή). Η σήμανση 1, που αφορά την οπτική κλάση και δηλώνει την καταλληλότητα των γυαλιών για συνεχή χρήση, συναντάται κυρίως στα γυαλιά ασφαλείας, ενώ δεν αποτελεί χαρακτηριστικό που φέρουν τα ασπίδια προστασίας, και ειδικότερα τα ασπίδια με πλέγμα. Παρακαλώ διευκρινίστε αν είναι αποδεκτά ασπίδια με πλέγμα χωρίς την αναγραφή της σήμανσης 1 που αφορά την οπτική κλάση.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 12 (Ασπίδιο προστασίας με πλέγμα για κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου) γίνονται αποδεκτές οι προσφορές για Ασπίδιο προστασίας με πλέγμα για κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου – χωρίς την αναγραφή της σήμανσης 1.

 

 

6ο ΕΡΩΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 13: ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην τεχνική  περιγραφή του συγκεκριμένου είδους ζητούνται γυαλιά οξυγονοκόλλησης με βαθμούς σκίασης 4 έως 8. Στην  πλειοψηφία των γυαλιών οξυγονοκόλλησης η σήμανση αναφορικά με τους βαθμούς σκίασης είναι  σταθερή και όχι μεταβαλλόμενη, διατίθενται δηλαδή συνήθως γυαλιά οξυγονοκόλλησης με βαθμό σκίασης π.χ. 5 ή 6 κλπ. Συνεπώς, παρακαλώ ενημερώστε μας αν θα γίνουν δεκτά γυαλιά της συγκεκριμένης κατηγορίας με βαθμό  σκίασης από 4 έως  8 βαθμούς, με σταθερό ωστόσο βαθμό σκίασης, αντί του ζητούμενου εύρους που αφορά οπτικούς δίσκους με μεταβαλλόμενο βαθμό σκίασης που καλύπτει το πεδίο των 4 έως 8 βαθμών σκίασης

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 13 (Γυαλιά Οξυγονοκόλλησης) γίνονται αποδεκτές όλες οι προσφορές για τα συγκεκριμένα Γυαλιά που φέρουν σταθερό βαθμό σκίασης ο οποίος μπορεί να έχει τιμή είτε 4, είτε 5, είτε 6, είτε 7, είτε 8.

 

 

 

7ο ΕΡΩΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 19: ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

Στην τεχνική περιγραφή του συγκεκριμένου είδους ζητούνται ποδιές συγκολλητών πιστοποιημένες με το πρότυπο ΕΝ 370, πρότυπο το οποίο αναφέρεται στα συντηρητικά ξύλου. Το πρότυπο σύμφωνα με το οποίο συμμορφώνονται στην πλειοψηφία τους οι ποδιές συγκολλητών είναι το ΕΝ 11611, το οποίο πιστοποιεί την προστατευτική ενδυμασία που χρησιμοποιείται σε συγκολλήσεις και συναφείς διαδικασίες. Συνεπώς, ενημερώστε μας για το απαιτούμενο πρότυπο που θα φέρουν  οι ποδιές συγκολλητών.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 19 (Ποδιές Συγκολλητών) γίνονται αποδεκτές οι προσφορές για Ποδιές Συγκολλητών πιστοποιημένες με το πρότυπο ΕΝ 11611.

 

 

8ο ΕΡΩΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 20: ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ

Στην  τεχνική περιγραφή του προϊόντος ζητούνται ποδιές πιστοποιημένες με το πρότυπο ΕΝ 465. Δεδομένου πως τα πρότυπα EN 465(ισχύον πρότυπο ΕΝ 14605, ύστερα από αντικατάσταση του προϊσχύσαντος ΕΝ 465) και EN 13034 παρουσιάζουν συμφωνία στο περιεχόμενό τους πιστοποιώντας ρούχα που παρέχουν προστασία ενάντια σε υγρά χημικά, παρακαλώ διευκρινίστε αν είναι αποδεκτές ποδιές αδιάβροχες που συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΝ 13034, και συνεπώς την  παράλειψη του προτύπου ΕΝ 465, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνεται  η παρεχόμενη  με αυτές προστασία.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 20 (Ολόσωμες φόρμες αδιάβροχες προστασίας από χημικά) γίνονται αποδεκτές οι προσφορές για Ολόσωμες φόρμες αδιάβροχες προστασίας από χημικά που συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΝ 14605 και ΕΝ 13034.

 

 

9ο ΕΡΩΤΗΜΑ

Τεχνική προδιαγραφή 24: Άρβυλα εργασίας ηλεκτρολόγου

Σύμφωνα τις τεχνικές προδιαγραφές, ζητείται τα άρβυλα εργασίας ηλεκτρολόγου να ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ50321 class 0. Αυτό το πρότυπο αφορά γαλότσες ηλεκτρολόγου.

Επομένως ζητούνται άρβυλά ηλεκτρολόγου σύμφωνα με το ΕΝ20345 ή γαλότσες ηλεκτρολόγου σύμφωνα με το ΕΝ20345 και ΕΝ50321;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 24 (Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτρολόγου) γίνονται αποδεκτές μόνο οι προσφορές για Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτρολόγου πιστοποιημένα σύμφωνα με πρότυπα ΕΝ 345 και ΕΝ 50321 (γαλότσες) και ΕΝ 20345 (άρβυλα).

 

10ο ΕΡΩΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 35: ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ

Στην  τεχνική περιγραφή του προϊόντος ζητούνται ποδιές πιστοποιημένες με τα πρότυπα ΕΝ 340 και ΕΝ 467. Δεδομένου πως τα πρότυπα EN 467 και EN 13034 παρουσιάζουν συμφωνία στο περιεχόμενό τους πιστοποιώντας ρούχα που παρέχουν προστασία ενάντια σε υγρά χημικά, παρακαλώ διευκρινίστε αν είναι αποδεκτές ποδιές αδιάβροχες που συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΝ 13034, και συνεπώς την  παράλειψη του προτύπου ΕΝ 467, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνεται  η παρεχόμενη  με αυτές προστασία.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 35 (Αδιάβροχες ποδιές) γίνονται αποδεκτές μόνο οι προσφορές για Αδιάβροχες ποδιές που συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΝ 13034.

 

11ο ΕΡΩΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 53: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 54: ΕΠΙΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στην τεχνική περιγραφή και των δύο ειδών ζητείται στην πλάτη κέντημα ή τύπωμα σε λευκό χρώμα με τις λέξεις «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-CIVIL PROTECTION» ,στο αριστερό τμήμα του στήθους, επάνω από την  ανακλαστική λωρίδα, κυκλικού σχήματος κεντημένη ταμπέλα με το σήμα της Πολιτικής Προστασίας σε τρία χρώματα, σύμφωνα με ό,τι έχει καθοριστεί στο σχέδιο Ξενοκράτης (ΦΕΚ 423/τ.Β./10-4-2003) και δεξιά στο ίδιο ύψος η Ελληνική σημαία σε κεντημένη ταμπέλα.

Διευκρινίστε μας αν όλα τα προαναφερθέντα κεντήματα-τυπώματα απαιτείται  να περιλαμβάνονται και στο δείγμα που θα προσκομισθεί για τα συγκεκριμένα είδη από τους  οικονομικούς φορείς στο στάδιο της τεχνικής τους προσφοράς, ή αν τα κεντήματα-τυπώματα θα είναι αποκλειστική ευθύνη του οικονομικού φορέα που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 53 (Επιχειρησιακό μπουφάν πολιτικής προστασίας) & Τεχν. Προδιαγραφή 54 (Επιχειρησιακό γιλέκο πολιτικής προστασίας) τα δείγματα δεν απαιτείται να φέρουν τα κεντήματα-τυπώματα και θα είναι αποκλειστική ευθύνη του οικονομικού φορέα που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.

 

 

12ο ΕΡΩΤΗΜΑ

Για ορισμένα από τα είδη των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται στην μελέτη 12/27-11-2023, και ειδικότερα για τα περιγραφόμενα είδη στις τεχνικές προδιαγραφές 32(γαλότσες ηλεκτρολόγων), 41(επιγονατίδες ειδικές για μηχανάκι), 43(προσάρτημα ασφαλείας συγκολλητή), 48(κράνος για οδηγούς δίκυκλου),49(ζώνες ασφαλείας) και 51(τάπητας ηλεκτρολόγου), δεν υπάρχει στον ενδεικτικό προϋπολογισμό οριζόμενη ενδεικτική τιμή μονάδας και συνολική απαιτούμενη προσφερόμενη ποσότητα, συνεπώς καθίσταται αδύνατη η υποβολή προσφοράς και συνακόλουθα δειγμάτων για τα συγκεκριμένα είδη. Ενημερώστε μας αναφορικά με τα συγκεκριμένα είδη και για το αν  είναι απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων και για αυτά.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για όσα είδη των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται στην σχετική Μελέτη, αλλά τα είδη αυτά ΔΕΝ περιλαμβάνονται στον σχετικό προϋπολογισμό, δεν απαιτούνται δείγματα, ούτε η υποβολή προσφοράς.

 

 

13ο ΕΡΩΤΗΜΑ

Τεχνική προδιαγραφή 30: Μπουφάν εργασίας – Μπουφάν Αδιάβροχο

Στις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται να έχουν επένδυση fleece.

Επειδή η επένδυση fleece είναι δεσμευτική προδιαγραφή θα γίνουν αποδεκτά και αδιάβροχα μπουφάν πιστοποιημένα με ΕΝ343 με καπιτονέ επένδυση για προστασία από το ψύχος;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 30 (Μπουφάν εργασίας – Μπουφάν αδιάβροχο) γίνονται αποδεκτές μόνο οι προσφορές για Μπουφάν εργασίας – Μπουφάν αδιάβροχο με επένδυση fleece.

 

14ο ΕΡΩΤΗΜΑ

Τεχνική προδιαγραφή 31: Μπλούζα εργασίας

Στις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται να είναι από 100% βαμβάκι, αλλά και φωσφοριζέ χρώματος χωρίς να ζητείται πιστοποίηση με ΕΝ20471.

Επομένως θα γίνουν αποδεκτές 100% βαμβακερές μπλούζες χρώματος έντονο κίτρινο ή έντονο πορτοκαλί (χωρίς να είναι φωσφοριζέ), ή μπλούζες που είναι κατασκευασμένες από 55% βαμβάκι εσωτερικά και 45% πολυεστέρα εξωτερικά φωσφοριζέ χρώματος;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 31 (Μπλούζα εργασίας) γίνονται αποδεκτές μόνο οι προσφορές για Μπλούζα εργασίας που είναι κατασκευασμένες από 55% βαμβάκι εσωτερικά και 45% πολυεστέρα εξωτερικά φωσφοριζέ χρώματος.

 

15ο ΕΡΩΤΗΜΑ

Τεχνική προδιαγραφή 36: Υποδήματα ασφαλείας και αντιολισθητικά S2

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ζητούνται υποδήματα από δέρμα υδρόφοβο WRU. Τα περισσότερα υποδήματα αυτής της κατηγορίας για χρήση από τις καθαρίστριες σχολικών κτιρίων είναι κατασκευασμένα από ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ συνθετικό δέρμα (μικροίνες).

Επομένως θα γίνουν αποδεκτά και υποδήματα από συνθετικό δέρμα (μικροίνες) κατηγορίας S2 με συνθετικό κάλυμμα για προστασία δακτύλων και αντιολισθητική σόλα SRC;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 36 (Υποδήματα ασφαλείας και αντιολισθητικά S2) γίνονται αποδεκτές οι προσφορές για Υποδήματα ασφαλείας και αντιολισθητικά S2 από συνθετικό δέρμα (μικροίνες) κατηγορίας S2 με συνθετικό κάλυμμα για προστασία δακτύλων και αντιολισθητική σόλα SRC.

 

16ο ΕΡΩΤΗΜΑ

Σχετικά με τα άρβυλα ασφαλείας που είναι στον προϋπολογισμό υπάρχουν 2 τεχνικές προδιαγραφές οι Νο 25 και Νο 50. Ποιά από τις δύο ισχύει;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε ότι αφορά τις Τεχν. Προδιαγραφή 25  & 50 (Άρβυλα ασφαλείας) γίνονται αποδεκτές οι προσφορές για Άρβυλα ασφαλείας που καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις προδιαγραφές Νο 25.

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΦΑΛΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ