Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στον Δήμο Αρταίων.

12 Μαΐου 2020

ΑΔΑ: ΩΤ1ΨΩΨΑ-ΩΔ5

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 12-05-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 8879

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στον Δήμο Αρταίων.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 7873 / 24-04-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006611500) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στον Δήμο Αρταίων (ΕΣΗΔΗΣ 90583)
  2. Το υπ’ αριθ. 8392 / 05-05-2020 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  3. Τις απαντήσεις του Τμήματος έργων και μελετών (8713/08-05-2020) και του Τμήματος προμηθειών και αποθηκών του Δήμου (8874/12-05-2020)

 

Διευκρινίζει τα εξής:

Ερώτηση 1η:

Από πόσα μέρη αποτελούνται κάθε μία από τις τρεις παλιές λυόμενες μονάδες και τι διαστάσεις έχει η κάθε μία αίθουσα, που χρειάζεται να αποσυναρμολογηθούν, να μεταφερθούν και να τοποθετηθούν σε σημείο εντός του Δημοτικού Σταδίου Άρτας;

 

Απάντηση:

Οι διαστάσεις των αιθουσών είναι 9,00 (μήκος) χ 3,50 (πλάτος) χ 2,35 (ύψος) και δεν χωρίζονται σε τμήματα, αλλά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο η κάθε μια.

 

 

Ερώτηση 2η:

Η εταιρεία μας η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των προκατασκευασμένων και διαθέτει δικά της τεχνικά μέσα για την κατασκευή και προμήθεια σχολικών αιθουσών, εν τούτοις δε διαθέτει δικά της μέσα μεταφοράς και τοποθέτησης.  Απαιτείται η υποβολή ξεχωριστού ΤΕΥΔ από εταιρεία που διαθέτει δικά της μέσα μεταφοράς, ώστε να γίνει αποδεκτή η συμμετοχή της εταιρείας μας;

 

Απάντηση:

Στην διακήρυξη του διαγωνισμού καθορίζονται τα εξής:

“2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (σελ 15)

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν :

α) πίνακα με το προσωπικό ή τεχνικούς φορείς.

β) ενδεικτικά προσπέκτους ή πίνακες με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών.

γ) τον τεχνικό εξοπλισμό (π.χ. οχήματα κτλ) που  διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας, καθώς και της παράδοσης των αιθουσών στην τελική τους μορφή (τοποθετημένες και λειτουργικές).

2.2.7  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων (σελ. 15)

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα (σελ 20)

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.”

 

Επίσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Β3 (σελ. 4) της οδηγίας 15 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) όπου ορίζονται τα εξής:

“Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής,  συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.

3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ  όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς.

4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V….»

 

            Συνεπώς θα πρέπει να κατατεθεί ξεχωριστό ΤΕΥΔ από τον οικονομικό φορέα στον οποίο θα στηριχθείτε για την ολοκλήρωση της προμήθειας.

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ