Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

10 Φεβρουαρίου 2021

ΑΔΑ: 995ΗΩΨΑ-9Ω1

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 10-02-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 2734

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 1053 / 18-01-2021 (ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 21PROC008015660) διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου (ΕΣΗΔΗΣ 104779)
  2. Τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
  3. Τις απαντήσεις της ΤΥΔ.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

 

 Ερωτήσεις | Ομάδα Α

  1. Στο Α/Α 15 του Πίνακα συμμόρφωσης των Τεχνικών Προδιαγραφών, αναφέρεται ότι απαιτείται ISO 9227 δηλαδή δοκιμή αντοχής σε διάβρωση σε ομίχλη αλατονέφωσης η οποία χρησιμοποιείται σε παραθαλάσσιες περιοχές όπου υπάρχει υψηλή αλμυρότητα και επιθετική ατμόσφαιρα. Εφόσον, η Προμήθεια και Αντικατάσταση των φωτιστικών Σωμάτων αφορά την περιοχή του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα το Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού εντός της Πόλης της Άρτας γιατί κρίνεται απαραίτητη αυτή η προδιαγραφή όπου οι συνθήκες περιβάλλοντος είναι τελείως διαφορετικές και βάσει αυτής της απαίτησης αποκλείεται ένα μεγάλο μέρος κατασκευαστών φωτιστικών σωμάτων.

 

Ερωτήσεις | Ομάδα Β

Όσον αφορά τις Φωτοτεχνικές Μελέτες:

  1. Αναφέρεται στους Πίνακες Α και Β – Χαρακτηριστικά κατηγοριών στις Περιπτώσεις 6 και 7 κατηγορία οδοστρώματος Μ3, η οποία όμως δεν μπορεί να επιτευχθεί με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά -ύψος ιστών, απόσταση ιστών και πλάτος οδοστρώματος. Επιπλέον, και στις 2 περιπτώσεις λαμβάνοντας υπόψη το μήκος του βραχίονα και την κλίση του (1.50m και 15o αντίστοιχα), το ύψος φωτιστικού ανέρχεται στα 6.40m και όχι στα 6.00m. Με τα παραπάνω δεδομένα η κατηγορία που επιτυγχάνεται είναι η κατηγορία οδοστρώματος Μ5. Παρακαλώ όπως διευκρινιστούν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις.
  2. Στις περιπτώσεις μονόπλευρης διάταξης με χαμηλό ύψος ιστών δεν επιτυγχάνεται η ίδια κατηγορία φωτισμού και στις δύο πλευρές πεζοδρομίων. Σαφώς, στην πλευρά τοποθέτησης ιστών η κατηγορία φωτισμού πεζοδρομίου είναι καλύτερη από αυτή του απέναντι πεζοδρομίου. Παρακαλώ όπως διευκρινιστούν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις.
  3. Οι περιπτώσεις επίτευξης καλύτερης κατηγορίας φωτισμού δρόμων ή/και πεζοδρομίων

γίνονται αποδεκτές;

  1. Στον Πίνακα Β, Περίπτωση 11, όπου έχουμε κεντρική νησίδα 1-1,50m δεν διευκρινίζεται εάν το πλάτος του δρόμου είναι το ίδιο και στις δύο πλευρές όπως επίσης και εάν ο ιστός αποτελείται από διπλό βραχίονα. Επίσης, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί και η αντίστοιχη προβολή (μήκος) των αντίστοιχων βραχιόνων.
  2. Στον Πίνακα Γ, στις Περιπτώσεις 13 και 14 ζητείται η ίδια κατηγορία οδοστρώματος Μ4. Στην Περίπτωση 14 όμως έχουμε μεγαλύτερο πλάτος δρόμου, μεγαλύτερα πεζοδρόμια και μεγαλύτερη απόσταση ιστών επομένως επιτυγχάνεται κατηγορία φωτισμού Μ5 αντί για Μ4. Επίσης, και στις 2 περιπτώσεις λαμβάνοντας υπόψη το μήκος του βραχίονα και την κλίση του (1.50m και 15o αντίστοιχα), το ύψος φωτιστικού ανέρχεται στα 6.40m και όχι στα 6.00m.

Παρακαλώ όπως διευκρινιστούν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις.

  1. Στον Πίνακα Γ, στο πεδίο “μήκος βραχίονα” αντί για μήκος βραχίονα αναφέρεται ημερομηνία. Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί.
  2. Στον Πίνακα Γ, στην περίπτωση 15 δεν υπάρχουν δεδομένα για την πραγματοποίηση φωτοτεχνικής μελέτης.

 

Απαντήσεις:

Α.1 Τα φωτιστικά σώματα θα τοποθετηθούν εντός της πόλης της Άρτας συνεπώς δεν είναι απαραίτητο να προσκομιστεί συγκεκριμένα το ISO 9227  αλλά οποιοδήποτε ισοδύναμο πιστοποιεί την αντοχή της βαφής του φωτιστικού στο χρόνο.

Β.1. α) Η κατηγοροποίηση των οδών με βάση τις απαιτήσεις φωτισμού έγινε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΤΟΤΕΕ ΤΕΕ «Οδηγίες Σχεδιασμού και Ελέγχου εγκαταστάσεων οδοφωτισμού”.

Στην τεχνική έκθεση αναφέρεται ότι : «Η κάλυψη των φωτοτεχνικών απαιτήσεων για κάθε κατηγορία οδών αποτελεί ουσιώδη απαίτηση και θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή . Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η προσκόμιση από τον ανάδοχο των αντίστοιχων φωτοτεχνικών μελετών σύμφωνα με τους κάτωθι Πίνακες Α, Β, Γ. Στις περιπτώσεις οδών όπου δεν είναι δυνατή η πλήρωση των αναγκαίων απαιτήσεων , ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να προτείνει τη βέλτιστη δυνατή λύση που προσεγγίζει κατά το καλύτερο δυνατό τις ανωτέρω απαιτήσεις.»

β) Επίσης, στους πίνακες Α,Β και Γ όπου αναφέρεται ύψος σημείου φωτός, λανθασμένα αναφέρεται το ύψος του ιστού , συνεπώς το ύψος του σημείου φωτός προκύπτει από τους αντίστοιχους υπολογισμούς βάση του μήκους βραχίονα και της κλίσης του.

Β.2. Ισχύουν τα αναφερόμενα στην Β.1.α .Σημειώνεται όμως ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπως αυτές που αναφέρετε, ενδιαφέρει κυρίως ο φωτισμός του οδοστρώματος .

Β.3. Δεν είναι κατανοητό τι εννοείτε “καλύτερη κατηγορία φωτισμού”.

Αποδεκτή είναι κάθε τεχνική λύση που ικανοποιεί τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις που έχουν τεθεί με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στην απάντηση Β.1.α.

Β.4. Στην περίπτωση 11 του Πίνακα Β. όπου αναφέρεται μήκος βραχίονα 3 μέτρα,  εννοείται διπλός βραχίονας μήκους 1,5 μέτρο έκαστος. Το πλάτος του δρόμου είναι ίδιο εκατέρωθεν της νησίδας.

Β.5.  Ισχύει η απάντηση Β.1. α) και β)

Β.6 Τυπογραφικό λάθος. Μήκος βραχίονα 1,5 μέτρο.

Β.7 Δεν προβλέπεται φωτοτεχνική μελέτη για την κατηγορία αυτή. Τα φωτιστικά αυτής της κατηγορίας αναφέρονται στην ενδεικτική προμέτρηση.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ