Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια τροφίμων για το ΚΚΜΠΑΠ και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του ΚΚΜΠΑΠ και του Δήμου για δυο (2) έτη και προαίρεση για τον Δήμο Αρταίων.

07 Ιανουαρίου 2021

ΑΔΑ: ΩΞΛΥΩΨΑ-9ΜΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 07-01-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 491

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια τροφίμων για το ΚΚΜΠΑΠ και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του ΚΚΜΠΑΠ και του Δήμου για δυο (2) έτη και προαίρεση για τον Δήμο Αρταίων.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 28025 / 08-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007795396) διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για το ΚΚΜΠΑΠ και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του ΚΚΜΠΑΠ και του Δήμου για δυο (2) έτη και προαίρεση για τον Δήμο Αρταίων (ΕΣΗΔΗΣ 102559)
  2. Το υπ’ αριθ. 487 / 07-01-2021 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  3. Τις απαντήσεις του Τμήματος προμηθειών και αποθηκών του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

 

Ερώτηση:

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:

βάσει της τιμής όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το τμήμα Εμπορίου ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις ομάδες Β’, Γ’, Δ’ και ΣΤ’, και των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τις ομάδες Α’, Ε’, Ζ’ και Η’

  1. Παρακαλώ αναφέρετε το κριτήριο ανάθεσης για την ομάδα Κ
  2. Επιβεβαιώστε ότι για την ομάδα ΣΤ Γαλακτοκομικά , θα δοθεί ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το τμήμα Εμπορίου
  3. Επιβεβαιώστε ότι για τις ομάδες Ζ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ και Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ , θα δοθούν τιμές ενδεικτικού προϋπολογισμού ξεχωριστού ΤΕΥΔ από εταιρεία που διαθέτει δικά της μέσα μεταφοράς, ώστε να γίνει αποδεκτή η συμμετοχή της εταιρείας μας;

 

Απάντηση:

Στην περίληψη της διακήρυξης καθώς και στο άρθρο 1.3 στην τελευταία παράγραφο (σελ. 9) ορίζονται τα εξής: «Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το τμήμα Εμπορίου ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις ομάδες Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και Ζ’, και των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τις ομάδες Α’, ΣΤ’, Η’, Θ’, Ι’ και Κ’».

Η αναφορά στο άρθρο 2.3.1 έγινε εκ’ παραδρομής και ισχύουν τα αναφερόμενα στην περίληψη και το άρθρο 1.3 ήτοι:

  1. Για την ομάδα Κ’ ισχύει η τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
  2. Για την ομάδα Στ’ ισχύει επίσης η τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
  3. Για την ομάδα Ζ΄ ισχύει η τιμή του Τμήματος Εμπορίου και για την ομάδα Η’ η τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Εφόσον στηριχτείτε για την μεταφορά των ειδών από άλλη εταιρεία, τότε ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.8 (σελ. 23)

«2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6) και τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας (της παραγράφου 2.2.7), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.»

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ