Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΣ»

10 Μαΐου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθμός πρωτοκόλλου: 12362/09-05-2023

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης : 2660/31-01-2023

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 23PROC012051385

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 195689

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα: διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΣ»

Ο Δήμος Αρταίων

Έχοντας υπόψη :

  1. το Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει.
  2. Την αρ. 158/2023 (ΑΔΑ:6Κ7ΔΩΨΑ-6Ν8) απόφαση έγκρισης των όρων διακήρυξης
  3. Την αρ. 11755/02-05-2023 (23PROC012586033) διακήρυξη
  4. Την αρ. 11752/02-05-2023 (23PROC012585981) Προκήρυξη Διακήρυξης
  5. Την αρ. 11756/02-05-2023 (ΑΔΑ:9ΔΜΣΩΨΑ-ΘΗΑ) Περίληψη Διακήρυξης

Ανακοινώνει

  1. Μετά το άρθρο 22.Α.9 της διακήρυξης, που αφορά τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, προστίθεται :

22.Α.10. Αποκλείεται από τη διαγωνιστική διαδικασία οικονομικός φορέας στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

  1. Μετά το άρθρο 23.3 (δ) της διακήρυξης, που αφορά Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α προστίθεται :

23.3 (ε) για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.10. της παρούσας διακήρυξης υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα με το κάτωθι περιεχόμενο:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ και εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι :

(α) ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία,

(β) ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου,

(γ) ούτε ο υπεύθυνα δηλώνων ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στο σημείο (α) ή (β) παραπάνω,

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως γ), άνω του 10% της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο ανάδοχος τον οποίον εκπροσωπώ.»

Άρτα 08/05/2023

Ο Δήμαρχος Αρταίων

Χρήστος Τσιρογιάννης