Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2017

08 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΔΑ: Ω4Μ2ΩΨΑ-ΤΣΔ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Άρτα: 05-09-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 33378

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου και Προμηθειών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προμήθειας τροφίμων του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για το έτος 2017 με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 37227 / 14-11-2016 (ΑΔΑM: 16PROC005388403) διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων & φρέσκου γάλακτος για το έτος 2017 του Δήμου και του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.
  2. Την αριθ. 135 /2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΛΔΔΩΨΑ-00Θ).
  3. Την αριθ. 78 / 02-08-2017 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την παροχή σύμφωνης γνώμης για προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
  4. Την αριθ. 451/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΥΟΦΩΨΑ-359) με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την ανάθεση προμήθειας τροφίμων για το Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. και για όσες ομάδες και Δημοτικές Ενότητες δεν κατατέθηκαν προσφορές κατά τις προηγούμενες διαδικασίες διαγωνισμών.  Η συνολική αξία των ειδών φτάνει το ποσό των 103.346,00 € με ΦΠΑ (90.910,32 € χωρίς ΦΠΑ).

  • Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε για όσες ομάδες δεν είχαν κατατεθεί προσφορές με μόνη διαφορά ότι δεν θα συμπληρώσουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), αλλά το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Τετάρτη 20-09-2017 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και τον 4412/2016.  Ο αριθμός διαγωνισμού του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 44937.  Οι συμμετέχοντες θα πρέπει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών να στείλουν ταχυδρομικά τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την διακήρυξη.  Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα, ήτοι στις 26-09-2017 ημέρα Τρίτη, θα γίνει η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς.

Αντίγραφα της διακήρυξης για την συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες για αυτή παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος : Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ. 2681362243).  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Εφημερίδα της υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις», όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2017