Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαπραγμάτευσης για τις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων (για το τμήμα 4 Σίτιση / δεξίωση καλεσμένων και Φιλαρμονικών)

22 Νοεμβρίου 2023

ΑΔΑΜ:            23PROC013809103                                                                       ΑΔΑ: 674ΜΩΨΑ-ΠΟΜ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα: 22-11-2023

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                     Αρ.Πρωτ.: 30560

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαπραγμάτευσης για τις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων (για το τμήμα 4 Σίτιση / δεξίωση καλεσμένων και Φιλαρμονικών)

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 26332 / 28-09-2023 (ΑΔΑM: 23PROC013485687) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων.
  2. Την αριθ. 454 /2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΟΨΓΩΨΑ-3ΛΖ) με την οποία ματαιώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του διαγωνισμού για το τμήμα 4 σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 4412/2016, διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για το τμήμα 4 (Σίτιση / δεξίωση καλεσμένων και Φιλαρμονικών) των ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων.  Η συνολική αξία των υπηρεσιών (cpv: 55300000-3) φτάνει το ποσό των 9.245,01 € με ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την  02-12-2023 ημέρα Σάββατο ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 269235.  Η διαπραγμάτευση θα γίνει την 07-12-2023 ημέρα Πέμπτη  Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε. Αντίγραφα της διακήρυξης για την συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες για αυτή παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα προμηθειών και αποθηκών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος : Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ. 2681362243).  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Επικαιρότητα» – «Προκηρύξεις».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ