Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 4 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)  ΚΑΙ 8 ( ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

11 Οκτωβρίου 2022

ΑΔΑΜ: 22PROC011397984                                     ΑΔΑ: Ω3ΨΡΩΨΑ-ΨΙ2

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα:  10/10/2022

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                     Αρ.Πρωτ.: 23363

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Μερκοβίτη Ανδριάνα

Τηλ.:    2681362290

e-mail   merkoviti@arta.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 4 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)  ΚΑΙ 8 ( ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)   

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 15387 / 05-07-2022 (ΑΔΑM: 22PROC010870723 ) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις εκδηλώσεις Δημοσιότητας, Προβολής και Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού του Δήμου Αρταίων.
  2. Την αριθ. 442 /2022 απόφαση (σε ορθή επανάληψη ) Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΦΜΗΩΨΑ-Μ9Π) και την αριθμ. 478//2022  (ΑΔΑ: 6Υ4ΡΩΨΑ-ΓΓΥ) συμπληρωματική αυτής με την οποία προτείνεται για τα τμήματα 4 και 8 η κήρυξη της διαδικασίας ως άγονης λόγω μη υποβολής προσφορών και η προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

   Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για τις εκδηλώσεις Δημοσιότητας, Προβολής και Ενημέρωσης του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού του Δήμου Αρταίων για τα  ακόλουθα τμήματα:  4:  Υπηρεσίες διαφήμισης, cpv: 79341000-6, συνολικής αξίας 1.636,80€ με ΦΠΑ  και τμήμα 8:   Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης cpv: 71356300-1, συνολικής αξίας 998,20€  με ΦΠΑ. Η συνολική αξία των ειδών  φτάνει το ποσό των 2.635,00 € με ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την  2610-2022 ημέρα Τετάρτη ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 172926.  Η διαπραγμάτευση θα γίνει την Τρίτη  0111-2022 και ώρα 10:00πμ.  Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε. Αντίγραφα της διακήρυξης για την συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες για αυτή παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα προμηθειών και αποθηκών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος : Μερκοβίτη Ανδριάνα, τηλ. 2681362290).  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Εφημερίδα της υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ