Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΑΡΤΑΙΩΝ 2021 ( ΟΜΑΔΑ 5 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ)

23 Μαρτίου 2022

2α ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 5 ΟΜΑΔΑ σκυροδεμαΑΔΑΜ 22PROC010258875                                    ΑΔΑ9Ε2ΞΩΨΑ-ΡΣΧ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                  ΑΡΤΑ 23-3-2022

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                               Αρ. Πρωτ.6322

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Αγγελική Χαιρέτη

Τηλ.:2681362173

e-mail : chaireti@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης  και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Αρταίων 2021  (ομάδα 5 σκυρόδεμα)

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

1.Την αριθ. 26132/30-11-2022 (ΑΔΑM: 21PROC009635468) διακήρυξη ανοικτού    ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων 2021

2.Την αριθ. 111/2022 (ορθή επανάληψη) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΘΠΛΩΨΑ-ΕΛΚ) με την οποία κρίθηκε άγονη η διαγωνιστική διαδικασία για την ομάδα 5 (σκυρόδεμα  συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Αρταίων 2021).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την προμήθεια σκυροδέματος συντήρησης  και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Αρταίων 2021. Η συνολική αξία των προμηθειών φτάνει το ποσό των 4.929,00 € με ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την  4-4-2022 ημέρα Δευτέρα ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 157909.  Η διαπραγμάτευση θα γίνει την Παρασκευή 8-4-2022.  Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε. Αντίγραφα της διακήρυξης για την συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες για αυτή παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα προμηθειών και αποθηκών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος: Αγγελική Χαιρέτη, τηλ. 2681362173).  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Εφημερίδα της υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ