Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαπραγμάτευσης (2ης) για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων

04 Ιουλίου 2022

ΑΔΑΜ: 22PROC010857945                                                                        ΑΔΑ: ΨΣΠ2ΩΨΑ-ΕΔ6

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα: 04-07-2022

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                     Αρ.Πρωτ.: 15268

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 6306 / 23-03-2022 (ΑΔΑM: 22PROC010257922) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων.
  2. Την αριθ. 269 /2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΦ4ΩΨΑ-ΑΤΛ) με την οποία ματαιώθηκε η διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (2η) του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2α του νόμου 4412/2016, διότι η μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε ήταν ακατάλληλη και απορρίφθηκε.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων.  Η συνολική αξία των ειδών (cpv: 14210000-6) φτάνει το ποσό των 34.999,00 € με ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την  14-07-2022 ημέρα Πέμπτη ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 164314.  Η διαπραγμάτευση θα γίνει την Τετάρτη 20-07-2022.  Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε. Αντίγραφα της διακήρυξης για την συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες για αυτή παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα προμηθειών και αποθηκών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος : Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ. 2681362243).  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Εφημερίδα της υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ