Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαπραγμάτευσης (2ης) για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος

19 Ιουνίου 2023

ΑΔΑΜ:            23PROC012900864                                                                     ΑΔΑ: ΨΟΩΧΩΨΑ-ΞΛΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα: 19-06-2023

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                     Αρ.Πρωτ.: 16535

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαπραγμάτευσης (2ης) για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 8743 / 04-04-2023 (ΑΔΑM: 23PROC012432755) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος & υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων 2023.
  2. Την αριθ. 222 /2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΚ0ΕΩΨΑ-5Ν5) με την οποία ματαιώθηκε η διαδικασία λόγω απόρριψης προσφοράς και αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του διαγωνισμού για το έτοιμο σκυρόδεμα (τμήμα 1) σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2α του νόμου 4412/2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος.  Η συνολική αξία της προμήθειας (cpv: 44114100-3) φτάνει το ποσό των 34.949,40 € με ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την  29-06-2023 ημέρα Πέμπτη ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 196505.  Η διαπραγμάτευση θα γίνει την Τετάρτη 05-07-2023.  Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε. Αντίγραφα της διακήρυξης για την συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες για αυτή παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα προμηθειών και αποθηκών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος : Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ. 2681362243).  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Επικαιρότητα» – «Προκηρύξεις».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ