Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Ανακοίνωση Διαγωνισμού συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων

08 Ιουλίου 2017

ΑΔΑ: 6ΠΘΖΩΨΑ-Ξ78

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Άρτα: 24-02-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                  Αρ.Πρωτ.: 7645
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και Προμηθειών
Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος
Τηλ.:2681362243
Fax : 2681362267
e-mail : petsimeris@arta.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαγωνισμού συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων
Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :
1.Την αριθμ. 5024 / 14-02-2017 (ΑΔΑM: 17PROC005796197) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων (νέες εργασίες) 2017-2018
2.Τον αριθ. 38713 διαγωνισμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την τροποποίηση του αριθμού διαγωνισμού της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μετά από ενημέρωση στοιχείων που εκ’ παραδρομής συμπεριλήφθησαν σε λάθος πεδίο στον αρχικό ως εξής:
•Ο  αριθ. 38713 γίνεται 38713.1

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ