Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π., ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α., Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) για τα έτη 2023-2024 (2 έτη και προαίρεση καυσίμων Δήμου Αρταίων

30 Δεκεμβρίου 2022

ΑΔΑ: 6ΤΞ4ΩΨΑ-Χ55

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα: 30-12-2022

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 31321

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362267

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π., ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α., Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) για τα έτη 2023-2024 (2 έτη και προαίρεση καυσίμων Δήμου Αρταίων)

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 31127 / 30-12-2022 (ΑΔΑM: 22PROC011930764) διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π., ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α., Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) για τα έτη 2023-2024 (2 έτη και προαίρεση καυσίμων Δήμου Αρταίων)
  2. Τους αριθ. 179940 και 179941 αριθμούς διαγωνισμών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Ότι οι σωστοί αριθμοί των ηλεκτρονικών διαγωνισμών για τα καύσιμα και λιπαντικά είναι οι 179940 (για καύσιμα) και 179941 (για λιπαντικά), αντί των 172940 και 172941 που εκ’ παραδρομής αναφέρονται στην διακήρυξη και την περίληψη της διακήρυξης.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ