Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 2/2023 ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

30 Αυγούστου 2023

Αναρτήθηκαν  σήμερα Τετάρτη,  30-8-2023 τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης  ΣΟΧ 2/2023 (ΑΔΑ: 9ΛΘΓΩΨΑ-63Ε) – ΑΡ. ΠΡΩΤ.18944/13-7-2023

  1. Μία (1) θέση Ειδικότητας ΔΕ Χειρίστων Μηχανημάτων Έργου «Ειδικότητας 1ης Ομάδας Α» – Κωδικός θέσης (100)
  2. Μία (1) θέση Ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων – Κωδικός θέσης (101)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ (100) – 1 ΘΕΣΗ

Α)Ειδικότητας ΔΕ Χειρίστων Μηχανημάτων Έργου «Ειδικότητας 1ης Ομάδας Α» – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ (100)

  1. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 23500 – ΔΕ – ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – 9ΔΑΣΩΨΑ-ΔΗΦ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 23502 – ΔΕ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ – ΨΞΒΗΩΨΑ-8Λ5
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 23503 – ΔΕ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – 9ΥΣ7ΩΨΑ-Ζ6Θ
  4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  23505 – ΔΕ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – 67Θ8ΩΨΑ-3ΞΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ (101) – 1 ΘΕΣΗ

Β) Ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ (101)

  1. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 23501 – ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ – ΕΟΘΡΩΨΑ-6ΜΔ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  23504 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ – ΡΩ4ΨΩΨΑ-Η06
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  23506 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΕ – 60Ο2ΩΨΑ-4ΣΘ
  4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  23507 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΕ – ΡΑΗΦΩΨΑ-5ΛΣ

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στο διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.