Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 3/2020

21 Δεκεμβρίου 2020

Αναρτήθηκαν σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 21/12/2020 οι πίνακες συμμετεχόντων, κατάταξης, επιλογής και απορριπτέων, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Ανάπτυξης και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Αρταίων, που εδρεύει στην Άρτα, σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2020 του Δήμου Αρταίων.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν οι  εξής πίνακες:

Για τη θέση με Κωδικό 101 – ειδικότητα ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (Χορτοκοπτικό), διάρκεια σύμβασης 8 μηνών, αριθμό ατόμων 1 για τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αναρτήθηκαν:

ΔΕ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΕ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

 

Για τη θέση με Κωδικό 102 – ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ , διάρκεια σύμβασης 8 μηνών, αριθμό ατόμων 1 για τη Δ/νση Ανάπτυξης αναρτήθηκαν:

ΥΕ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΥΕ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

ΥΕ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΥΕ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.