Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ– ΣΟΧ 1/2018 ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»

30 Οκτωβρίου 2018

Την Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων αναρτήθηκαν οι πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/20816/05.09.2018 Ανακοίνωσης του Δήμου Αρταίων που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών της κατηγορίας ΥΕ Εργατών/-τριών Πρασίνου (κωδ. θέσης 101).

Οι Πίνακες έχουν ως εξής:

[embeddoc url=”https://www.arta.gr/wp-content/uploads/2018/10/Α.-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ-ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΣΟΧ-1-2018-ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ.xls” download=”all” viewer=”microsoft”]

 

 

[embeddoc url=”https://www.arta.gr/wp-content/uploads/2018/10/Β.-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΣΟΧ-1-2018-ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ-1.xls” download=”all” viewer=”microsoft”]

 

 

[embeddoc url=”https://www.arta.gr/wp-content/uploads/2018/10/Β.-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΣΟΧ-1-2018-ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ.xls” download=”all” viewer=”microsoft”]

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στην ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΕΠ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κτίριο «ΖΕDA», Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ. 57001, Θέρμη) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολήςπαραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.