Διαβουλεύσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για το έργο «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο ανοικτό κολυμβητήριο Δήμου Αρταίων»

29 Μαΐου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                               Ημερ.  29 /5/2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                       Αρ.Πρωτ.10353
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

   Ο Δήμος Αρταίων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) απέστειλε για δημοσίευση στο ΕΣΗΔΗΣ την αρ. 8611/7-5-2020 πρόσκληση για διαδικασία ανοιχτής και Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων για το έργο “Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο ανοικτό κολυμβητήριο του Δήμου Αρταίων”.

  Η ανωτέρω πρόσκληση ανακοινώθηκε,  με την από 8-5-2020 Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), και αναρτήθηκε επίσης στο διαδικτυακό τόπο του φορέα.

Συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω:

 «Ioannis.petinis@siemens.com»

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υποβλήθηκε η παρακάτω πρόταση / παρατήρηση, που δεν χαρακτηρίστηκε από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτική, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

Προτάθηκε η πρόσθεση των παρακάτω αντίστοιχων ενδεικτικών τύπων εξοπλισμού για την αναβάθμιση του υποσταθμού ως εξής:

(1) Προκατασκευασμένο πεδίο Μέσης Τάσης 24kV με δύο διαμερίσματα. Ένα διαμέρισμα άφιξης με αλεξικέραυνα γραμμής, χωρητικούς καταμεριστές και ενδεικτικές λυχνίες ύπαρξης τάσης και ένα διαμέρισμα αναχώρησης με Αυτόματο Διακόπτη Ισχύος Μέσης Τάσης SF6 630A. Ενδεικτικός τύπος: Siemens – 8DJH

(2) Μετασχηματιστής Ισχύος 500kVA, τάσεων 20/0,4kV, χαμηλών απωλειών κατά DIN EN 50588-1, IP23, Dyn, u=6%, ενδεικτικού τύπου Siemens Geafol

(3) Πίνακας Χαμηλής Τάσης με ΑΔΙ Εισόδου 1000Α, ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, πιστοποιημένος κατά EN61439-2 (Form 2B), εφεδρεία χώρου τουλάχιστον ίση με 20% και αναλυτή ενέργειας στην είσοδο με ενσωματωμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας Modbus RTU(RS485) / Modbus TCP, ενδεικτικών τύπων SIEMENS SIVACON S4(πίνακας), SIEMENS SENTRON 3VA2 MCCB+ETU 6 series (ΑΔΙ), SIEMENS SENTRON PAC2200 (Αναλυτής Ενέργειας)

(4) Πίνακας Αντιστάθμισης 125kVAr με αυτόματο ελεγκτή 12 βημάτων, ΑΔΙ 35kA. Κατάλληλος για μη γραμμικά φορτία και ελαφρώς μολυσμένο δίκτυο ενδεικτικού τύπου Πίνακας Αντιστάθμισης ενδεικτικού τύπου TDK – EPCOS Var Generator PQVAr ή PQ SINE series

(5) Υποπίνακας τροφοδοσίας εσωτερικών μονάδων αντλιών θερμότητας (Πίνακας Π.Ξ.), πιστοποιημένος κατά EN 61439-2 (Form 1) Ενδεικτικού τύπου SIEMENS ALPHA Universal distribution boards

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ