Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου

15 Οκτωβρίου 2021

ΑΔΑ: ΨΓ15ΩΨΑ-56Θ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 15-10-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                      Αρ.Πρωτ.: 22328

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 1053 / 18-01-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008015660) διακήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 104779).
  2. Την προδικαστική προσφυγή που έχει κατατεθεί στην ΑΕΠΠ.

 

Δεδομένης  της άσκησης της με ΓΑΚ 1919 / 12-10-2021 προσφυγής, αναστέλλουμε την διαγωνιστική διαδικασία έως την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της ανωτέρω προσφυγής

 

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ