Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους 2023 – 2024 του Δήμου Αρταίων

03 Ιουλίου 2024

ΑΔΑ: 6ΧΤΓΩΨΑ-7ΘΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Άρτα : 03-07-2024

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                      Αρ.Πρωτ.: 15415

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου / Τ.Κ. 47132

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών (1ος ορ.)

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους 2023 – 2024 του Δήμου Αρταίων

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 32794 / 18-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013987841) διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους ετών 2023-2024 του Δήμου Αρταίων (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 281291).
  2. Την προδικαστική προσφυγή που έχει κατατεθεί στην ΕΑΔΗΣΥ.

 

Δεδομένης  της άσκησης της με ΓΑΚ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 912 / 25-06-2024 προσφυγής, αναστέλλουμε την διαγωνιστική διαδικασία έως την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της ανωτέρω προσφυγής

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ