Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου

19 Οκτωβρίου 2023

ΑΔΑ: 6Φ1ΑΩΨΑ-ΩΧΠ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 19-10-2023

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                     Αρ.Πρωτ.: 27878

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 19133 / 17-07-2023 (ΑΔΑΜ: :  23PROC013091307) διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου σχολικού έτους 2023 – 2024 (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 197387).
  2. Την προδικαστική προσφυγή που έχει κατατεθεί στην ΕΑΔΗΣΥ.

 

Δεδομένης  της άσκησης της με (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 1602 / 16-10-2023 προσφυγής, αναστέλλουμε την διαγωνιστική διαδικασία έως την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της ανωτέρω προσφυγής

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ